หนังสือทั่วไป
424 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
43 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า แผนที่,ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนผัง
    เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข ๕/๒๕๓๔)
เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข ๕/๒๕๓๔)