หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
    โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
43 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
334 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.