หนังสือทั่วไป
383 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
562หน้า ภาพประกอบ แผนที่
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่สี ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
277 หน้า
หนังสือทั่วไป
574 หน้า
หนังสือทั่วไป
140หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
357 หน้า
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพสีประกอบ

ทวารวดี 2542

หนังสือทั่วไป
291 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
480 หน้า ภาพประกอบสี แผนผัง
หนังสือทั่วไป
627 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
367 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
220 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
311 หน้า
หนังสือทั่วไป
318 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
190,(22) หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
372 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
254 หน้า : ภาพประกอบสี
  คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552
คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2552
หนังสือทั่วไป
195 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
447หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
111 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
15,254 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
15,238 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
334 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
307หน้า ภาพประกอบ แผนที่
หนังสือทั่วไป
415 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
82 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
389 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินครคุนหมิง มณฑลยูน่าน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีต่อการต้อนรับของชาวเชียงราย
 • การศึกษาเอกลักษณ์ชนเผ่าไทยแสกแถบลุ่มแม่น้ำโขง เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อการท่องเที่ยว
หนังสือทั่วไป
408 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
314 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ, แผนผัง
หนังสือทั่วไป
406 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  สารบัญ : การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
สารบัญ : การเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนกระทั่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 1 พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 2 พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา -- นายกรัฐมนตรี คนที่ 3 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม
หนังสือทั่วไป
528 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
415 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบสี
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
Note: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
หนังสือทั่วไป
206 หน้า
หนังสือทั่วไป
481 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
หนังสือทั่วไป
(20),173 หน้า ภาพประกอบ,แผนที่
หนังสือทั่วไป
424 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
271 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21ซม.
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
413 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
207 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
43 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า แผนที่,ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : แผนที่,ดรรชนี ;
  โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
Note: โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลำดับที่ 24
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนผัง
  เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข ๕/๒๕๓๔)
เอกสารกองโบราณคดีหมายเลข ๕/๒๕๓๔)
หนังสือทั่วไป
100 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
232 หน้า ; 26 ซม.