Search results

3 results in 0.02s

หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
TOC:
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสิทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 1 -รัชกาลที่ 3)
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสิทร์สมัยใหม่ (รัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 7 ก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475)
 • ประวัติศาสตร์รัตนโกสิทร์สมัย พ.ศ.2475-ปัจจุบัน
หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี
หนังสือ

  จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525
Note: จัดพิมพ์เนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525
TOC:
 • จิตรกรรมแบบประเพณีของไทยในยุครัตนโกสินทร์
 • จิตรกรรมร่วมสมัยของไทย
 • งานช่างเขียนลายรดน้ำ
 • งานช่างประดับมุก
 • งานช่างแกะสลัก
 • งานช่างประดับกระจก
 • การซ่อมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
 • งานช่างฉลุหนังใหญ่
 • การสร้างเหรียญ