หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสืออ้างอิง
200 หน้า : ภาพประกอบสี