หนังสือทั่วไป
209 หน้า
งานวิจัย
270 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.