หนังสือทั่วไป
268 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
Note: จัดพิมพ์เนื่องในมหาวโรกาสเฉลิมฉลองพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๒
TOC:
  • ๑. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอประมาณ
  • ๒. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความมีเหตุผล
  • ๓. พระราชดำรัสเกี่ยวกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
  • ๔. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้ และคุณธรรม
  • ๕. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรอบคอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน
  • ๖. เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล
  • ๗. เศรษฐกิจพอเพียงในด้านธุรกิจ จากเอกสารทางวิชาการทางด้านเศรษฐกิจ