Search results

56 results in 0.12s

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วัยเด็ก - ปฏิบัติ 2475 วัยเรียน
 • วัยสาว - นักเรียนนายร้อยหญิง - สมรส
 • เลขานุการรัฐมนตรี
 • ชีวิตพลิกผันของ "พิบูลสงคราม"
 • อยากลืมกลับจำ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 "สิน" ลูกจีนอพยพ
 • ภาคที่ 2 จาก "พ่อค้า" สู่ "พระยาตาก (สิน)"
 • ภาคที่ 3 "ความหวัง" ทาง "ทิศตะวันออก"
 • ภาคที่ 4 "ทัพเรือ" กู้บ้านกู้เมือง
 • ภาคที่ 5 รื้อฟื้น "ราชอาณาจักรอยุธยา"
 • ภาคที่ 6 ธนบุรี VS ฮาเตียน "แต้จิ๋ว" ปะทะ "กวางตุ้ง"
 • ภาคที่ 7 สมรภูมิฮาเตียน
 • ภาคที่ 8 ศึกเชียงใหม่-บางแก้ว
 • ภาคที่ 9 ศึกษาอะแซหวุ่นกี้ - ภาคที่ 10 แนวรบตะวันออกและ "รัฐประหาร"
 • ภาคที่ 11 อวสานพระเจ้าตาก
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กำเนิดการใช้หลักอาหารเป็นยา
 • แคโครไบโอติกส์ ปรัชญาการกินสมัยใหม่
 • พืชผักของไทยที่เป็นยา
 • พืชผักพื้นบ้าน
 • ผักพื้นบ้านสี่ภาค
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ 1. แนวคิดเกี่ยวกับกษัตริย์หรือผู้นำรัฐไทยสมัยจารีต
 • 2. แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชของคนชนชั้นนำไทยสมัยอยุธยา (พ.ศ. 2172-2310)
 • 3. ความรู้เรื่องโลกและจักรวาลและการนิยามตัวตนผ่านคติจักรพรรดิราชของชนชั้นนำไทย
 • 4. แนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชในสมัยธนบุรีถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ (พงศ. 2310-2367)
 • 5. ผลกระทบของชาติตะวันตกต่อแนวคิดเรื่องคติจักรพรรดิราชในชนชั้นนำไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ฟูนน อาณาจักรเก่าแก่ของขอมโบราณ
 • อาณาจักรขอมของพวกเจนละ
 • อาณาจักรขอม ยุคเมืองพระนคร
 • การสร้างปราสาทหินของขอม
 • สังคมและวัฒนธรรมขอมในอาณาจักรละโว้และดินแดนอีสาน
 • โบราณสถานสำคัญของขอมที่น่าสนใจ
หนังสือ

  Abstract : สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย เชื้อชาติลาว บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อชาติลาว บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย ได้แก่ สมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และผู้รู้ที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาก่อน จำนวน 15 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) การเก็บข้อมูลคือ การสำรวจพื้นที่วิจัย การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการพรรณนาตามปรากฏการณ์ที่พบเห็น ผลการวิจัยพบว่า ด้านภาษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ ชาวไทยเชื้อสายลาวบ้านสบคำในอดีตใช้ภาษาลาวในการสื่อสารระหว่างกัน ไม่สามารถอ่านและเขียนอักษรภาษาลาวได้ เนื่องจากในอดีตคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมจากภายนอกได้แพร่กระจายเข้ามาสู่ชุมชนจนมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวัฒนธรรมทางภาษา จากเดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้เรียนหนังสือ ได้เรียนรู้ภาษาอื่นร่วมด้วย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาของชาวไทยเชื้อสายลาวจึงเกิดการผสมผสานระหว่างภาษาอื่น มีการพูดคุยสื่อสารกันในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาลาว จนกระทั่งใช้ภาษาไทยกลางมาเป็นภาษาในการสื่อสารระหว่างกัน จนในที่สุดภาษาลาวค่อย ๆ เลือนหายจากสังคมคนรุ่นใหม่ ด้านการแต่งกาย ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะรูปแบบของการนุ่งห่ม มีความทันสมัยและสากลไปกว่าเดิม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่นุ่งห่มผ้าเหมือนในอดีต สวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัย นิยมใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นค่านิยมที่กำลังพัฒนาและเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาการต่ำหูกของลาวไม่มากก็น้อย การปลูกฝังค่านิยมในการต่ำหูกของผู้หญิงลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ค่อย ๆ เหินห่างจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของเชื้อชาติลาว เนื่องจากปัจจัยด้านระยะทางและสภาวะแวดล้อมใหม่ ด้านการบริโภค มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากสังคมมีการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น การบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จากอดีตที่หากินของป่าตามธรรมชาติก็เปลี่ยนเป็นการซื้อวัตถุดิบทางท้องตลาด หรือซื้ออาหารที่ขายตามตลาดทั่วไป จะเห็นได้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายลาวบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น มีการบริโภคอาหารที่หลากหลาย ประกอบกับชุมชนมีร้านค้าขายของชำและมีรถเข้ามาขายอาหารสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ ด้านความเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต กล่าวคือ ในอดีตก่อนจะพบวัดพระธาตุผาเงา ชาวบ้านยังไม่ค่อยเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร หลังจากค้นพบองค์พระธาตุผาเงาและองค์หลวงพ่อผาเงาชาวบ้านจึงเกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อวัดแห่งนี้เป็นอย่างมาก วัดพระธาตุผาเงาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์นอกจากนำคำสอนของพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่ให้กับประชาชนแล้ว ยังช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านที่เข้ามาวัด
Abstract : สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทย เชื้อชาติลาว บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยเชื้อชาติลาว บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย ได้แก่ สมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และผู้รู้ที่เคยอาศัยอยู่ในชุมชนนี้มาก่อน จำนวน 15 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) การเก็บข้อมูลคือ การสำรวจพื้นที่วิจัย การสังเกตอย่างมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มย่อย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปของการพรรณนาตามปรากฏการณ์ที่พบเห็น ผลการวิจัยพบว่า ด้านภาษา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต กล่าวคือ ชาวไทยเชื้อสายลาวบ้านสบคำในอดีตใช้ภาษาลาวในการสื่อสารระหว่างกัน ไม่สามารถอ่านและเขียนอักษรภาษาลาวได้ เนื่องจากในอดีตคนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษาเท่าที่ควร ต่อมาเมื่อวัฒนธรรมจากภายนอกได้แพร่กระจายเข้ามาสู่ชุมชนจนมีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงวัฒนธรรมทางภาษา จากเดิมคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ แต่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้เรียนหนังสือ ได้เรียนรู้ภาษาอื่นร่วมด้วย เช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาของชาวไทยเชื้อสายลาวจึงเกิดการผสมผสานระหว่างภาษาอื่น มีการพูดคุยสื่อสารกันในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาลาว จนกระทั่งใช้ภาษาไทยกลางมาเป็นภาษาในการสื่อสารระหว่างกัน จนในที่สุดภาษาลาวค่อย ๆ เลือนหายจากสังคมคนรุ่นใหม่ ด้านการแต่งกาย ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะรูปแบบของการนุ่งห่ม มีความทันสมัยและสากลไปกว่าเดิม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ไม่นุ่งห่มผ้าเหมือนในอดีต สวมใส่เสื้อผ้าที่ทันสมัย นิยมใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นค่านิยมที่กำลังพัฒนาและเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการสืบทอดภูมิปัญญาการต่ำหูกของลาวไม่มากก็น้อย การปลูกฝังค่านิยมในการต่ำหูกของผู้หญิงลดน้อยลง ซึ่งจะทำให้ค่อย ๆ เหินห่างจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของเชื้อชาติลาว เนื่องจากปัจจัยด้านระยะทางและสภาวะแวดล้อมใหม่ ด้านการบริโภค มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากสังคมมีการพัฒนา และมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น การบริโภคอาหารจึงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย จากอดีตที่หากินของป่าตามธรรมชาติก็เปลี่ยนเป็นการซื้อวัตถุดิบทางท้องตลาด หรือซื้ออาหารที่ขายตามตลาดทั่วไป จะเห็นได้ว่าปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายลาวบริโภคอาหารสำเร็จรูปมากขึ้น มีการบริโภคอาหารที่หลากหลาย ประกอบกับชุมชนมีร้านค้าขายของชำและมีรถเข้ามาขายอาหารสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ ด้านความเชื่อ มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีต กล่าวคือ ในอดีตก่อนจะพบวัดพระธาตุผาเงา ชาวบ้านยังไม่ค่อยเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร หลังจากค้นพบองค์พระธาตุผาเงาและองค์หลวงพ่อผาเงาชาวบ้านจึงเกิดมีความเลื่อมใสศรัทธาต่อวัดแห่งนี้เป็นอย่างมาก วัดพระธาตุผาเงาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเป็นศูนย์กลางของสังคม พระสงฆ์นอกจากนำคำสอนของพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่ให้กับประชาชนแล้ว ยังช่วยเหลือให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านที่เข้ามาวัด
พระสงฆ์จึงเป็นผู้นำแห่งจิตวิญญาณและปัญญา วัดและสถาบันสงฆ์ถือเป็นกลไกสำคัญที่เข้าถึงความเป็นอยู่ของประชาชนและมีอิทธิพลต่อสังคมโดยรวมมากที่สุด ด้านประเพณี ประเพณีของชาวไทยเชื้อชาติลาวชุมชนบ้านสบคำ ส่วนใหญ่จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะประเพณีทานข้าวจี่ และประเพณีไหลเรือไฟ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดเจน คือ ประเพณีทานข้าวจี่ในอดีตมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้วัสดุจากธรรมชาติ และคนในชุมชนจะรวมตัวกันทำข้าวจี่ แต่ปัจจุบันชาวบ้านนิยมทำข้าวจี่ที่บ้าน ชาวบ้านไม่สามารถรวมตัวกันได้เหมือนเมื่อก่อน เพราะต่างคนต่างมีวิถีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย วิธีการทำข้าวจี่ในปัจจุบันมีกระบวนการและวิธีการทำข้าวจี่ได้มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่วนประเพณีไหลเรือไฟ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเหมือนกัน ในอดีตเรือไฟทำด้วยท่อนกล้วย ไม้ไผ่ แต่ในปัจจุบันวิธีทำเรือไฟมีการนำเอาเทคโนโลยีแนวใหม่ ๆ เข้ามาช่วย มีการดัดแปลงการทำเรือไฟให้แปลกตา ดัดแปลงรูปร่างได้หลากหลาย รวมทั้งมีการจัดประกวดเรือไฟขึ้น จนกลายเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในชุมชน ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาว การเพิ่มของประชากร การพัฒนาของภาครัฐ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และเทคโนโลยี ปัจจัยทั้ง 5 ด้านล้วนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายลาวบ้านสบคำมาจนถึงปัจจุบัน
Abstract : The objectives of this thesis were 1) to study the cultural change of the Lao Thai community of Ban Sobkam, Wiang sub-district, Chiang Saen district, Chiangrai province 2) to study the factors causing the cultural change of the Lao Thai community of Ban Sobkam, Wiang sub-district, Chiang Saen district, Chiangrai province. The research sampling subjects consisted of fifteen key informants who are living in the area and the persons concerned. Data collection was made through field survey, observation of community lifestyles, participant observation, in-depth interview, and focus group discussion. Results of the data analysis were presented in explanation as duly perceived. The research findings were as follows: The language aspect: the language has gradually changed due the diffused culture such as Thai and English which widely used in the Thai society nowadays. In the past, the Lao language was strongly used among members in the area, mainly verbally. Since people have been attending Thai school, the usage of the Lao language is getting less day by day. Thai language also has been combined in communicating in their daily lives. This happens in the group of the new generation. Dressing aspect: it is hardly to see people wearing homemade pha sin or long skirt nowadays. In the past, some women preferred weaving cloth and making clothes for their family members. In present, the modernized fashion has been replacing the Lao style of dress. The locals lost their weaving skills which are significantly dealing with the Lao tradition or the way of life transferred by old generation to new generation. Food consumption aspect: the consumption of food is obviously changed too. The villagers are actively adapting themselves to the change happens in the Thai society. They prefer to buy food selling at the store or market rather than collecting it from the forest like in the past. There is a variety of food which they could have as they desire today. Belief aspect: primarily, the locals did not have much faith in Buddhism until they found the sacred ancient Buddhist Stupa and ancient Buddha image (Luang Por Pha Ngao) which drawing attention of the villagers making them believe in Buddhism. Monks who is considered knowledgeable and also a spiritual leader play a great role by delivering the Buddha’s teaching, giving an advice to the people about how to live peacefully and happily in the society. They therefore can apply what they have learned from monks into their daily life. Nowadays, Wat Phra Dhat Pha Ngao becomes the Buddhism learning center for a community and a society. Traditional aspect: grilling sticky rice and fired boat floating traditions have been gradually changing. On grilling rice day, villagers used to gather each other at the temple along with belonging to make grilling rice but today they prefer to do it separately by making it at home instead and the procedure of grilling rice is also more complexity. The fired boat floating tradition is also changes. Villagers used to make fired boat in a simple way by using bamboo tree and banana tree only but today new techniques have been applied, using more materials to make fired boat more colorful and creating more activities such as fired boat contest and boat racing to attract tourists. Therefore, they can make more income to the community. The cultural change of the Lao Thai community of Ban Sobkam, Wiang sub-district, Chiang Saen district, Chiangrai province can be considered by these four factors, namely: the increasing of population, the government development policy, cultural diffusion and technology.
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จิตร ภูมิศักดิ์ในประวัติศาสตร์ไทย
 • บทที่ 2 โฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน
 • บทที่ 3 ระบอบฟิสดัลในอดีตของไทย
 • บทที่ 4 บทสรุป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐะรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว้าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญวัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กทม. วันนี้มีอะไร
 • เปิดกรุชมกรุง : จุดเริ่มต้น ณ ท้องสนามหลวง
 • รอบอาณาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 • เดินเพลินย่านถนนดินสอ
 • ปัดฝุ่นดูศิลปะ ย่านสามแพร่ง
 • มรดกวัฒนธรรม สามศาสนา สี่ความเชื่อ ย่านกะดีจีน
 • ชุมชนตลาดน้อย
 • ศูนย์สร้างสุขทุกวัย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 สถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมรายสาขา
 • บทสรุป การคาดการณ์แนวโน้มอนาคต และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1. เมื่อ "ผัวเดียวเมียเดียว" มาถึง : การตอบโต้และตอบรับมโนทัศน์ใหม่ระยะต้น
 • 2. การตอบสนองต่อมโนทัศน์ "ผัวเดียวเมียเดียว" ในสังคมสยาม
 • 3. ทำให้ (ไม่) เป็น "ผัวเดียวเมียเดียว" : กฎหมายกับบทสรุปว่าด้วยรูปแบบครอบครัว
 • 4. "ผัวเดียวเมียเดียวแห่งชาติ" : ครอบครัวภายใต้โครงการรณรงค์ทางวัฒนธรรม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กรุงศรีอยุธยา
 • บุคคลสำคัญในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • ภาษาและวัฒนธรรมในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • วัดและสถานที่สำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 • สรุปเหตุการณ์สำคัญในรัชกาลต่าง ๆ ของกรุงศรีอยุธยา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ปาฐกถาเรื่อง "ที่ตั้งของไทยในยุคบูรพาภิวัคน์ : ที่ตั้ง การพัฒนาและการต่างประเทศ
 • งานเสวนาวิชาการเรื่อง "ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ทฤษฎี โลกปฏิบัติและการวิพากษ์
 • ส่วนที่ 2 ไม่มีความสมานฉันท์ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • การสอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในประเทศไทย : สถานะและแนวโน้มในอนาคต
 • สถานภาพวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในไทย (พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน) : การพัฒนาตัวที่ยังเฝ้ารอการกำหนดทิศทางการศึกษาและความร่วมมือ
 • บทสัมภาษณ์ : ประสบการณ์การเรียนการสอนทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ & อาณาบริเวณศึกษาและการวิจัยเชิงปริมาณ
 • หลังจากหนังสือที่มาช่วยชีวิต : ตามหาทฤษฎีที่สอดคล้องกับงานเชิงประจักษ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บุรุษเรืองนาม 1. เจ้าฟ้าธรรมธิบศร ไชยเชษฐสุริยวงศ์
 • 2. สมเด็จพะรบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
 • 3. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
 • 4. หม่อมราโชทัย (ม.ร.ว.กระต่าย อิศรางกูร)
 • 5. พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ (น.ม.ส.)
 • 7. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
 • 8. พระยาอนุมานราชธน (เสฐียรโกเศศ)
 • นารีลือนาม 1. พระวิสุทธิกษัตรีย์
 • 2. สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
 • 3. เจ้าจอมแว่น
 • 4. สมเด็จพระศรีสุริเบนทราบรมราชินี
 • 5. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี พระราชชายานารี
 • 6. พระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ สมเด็จกรมพระยาสุดารัตนราชประยูร
 • 7. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
 • 8. พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
 • 9. เจ้านางล้านนา
 • 10. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดลฯ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
 • 11. สองศรีกัลยา ราชสกุล "วรวรรณ"
 • 12. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ราชสำนักสยาม
 • ราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ราชสำนักฝ่ายใน สมัยรัชกาลที่ 6
 • มหาดเล็กในรัชกาลที่ 6
 • มหาดเล็กรับใช้
 • คนหลวง
 • กฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
 • จำสนม, ติดสนม
 • ยศและบรรดาศักดิ์ราชเสวก
 • เครื่องแต่งกายข้าราชการพลเรือนในพระราชสำนัก
 • กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร.
 • กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์
 • กระบวนพยุหยาตราและกระบวนราบ
 • เสวยต้น
 • โขนบรรดาศักดิ์
 • สุนัขทรงเลี้ยงในรัชกาลที่ 6
 • สโมสรในราชสำนัก
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • การพนน รัฐพัฒนา คาสิโนชายแดน
 • รัฐและทุนคาสิโน : การลงทุนในพื้นที่ชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน
 • คิงส์โรมัน ตาสิโนกับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมทองคำ
 • คาสิโนและเครือข่ายธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี
 • คาสิโนกับเครือข่ายทุนท้องถิ่นข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
 • คาสิดนกับการเติบโตของเมืองชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก
 • สะหวันเวกัส การพนัน ความหวัง และการจัดการความเสี่ยงของนักพนันข้ามแดน
 • นักพนันและเครือข่ายบ่อนคาสิโนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปฐมกถา : ญาครูขี้หอมเป็นคนกาลึม เมืองอุดร
 • การศึกษาความรู้และการอุปสมบทของญาครูขี้หอม
 • การเป็นที่พึ่งทางการเมืองของราชวงศ์เวียงจันทน์
 • ญาครูขี้หอมกับเมืองพนมเปญ
 • การสร้างพระเจ้าองค์แสนและศาสนสถาน
 • ญาครูกับการปกครองและการสถาปนาจำปาสัก
 • การปกครองเมืองจำปาสัก : นัยต่ออีสาน
 • บั้นปลายชีวิตญาครูขี้หอม
 • อนุสรณ์ญาครูขี้หอม
 • ญาครูขี้หอมกับการรับรู้ของชาวกาลึมเมืองพาน
 • ปัจฉิมกถา : คุณูปการครูขี้หอมผู้นำอาเซียนในอดีต
 • ท้องถิ่นกับการน้อมรำลึกญาครูขี้หอม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ การศึกษา 4.0 ความหวังของประเทศไทย
 • ประเทศไทย 4.0 : การศึกษาไทย 4.0
 • การศึกษา 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา
 • 3 แนวคิด 3 มุมมองการศึกษา 4.0
 • Leapfrog 4.0 : พลวัตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 • การศึกษาไทย 4.0 : การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
 • อุตสาหกรรม 4.0 : พลังผลักดันต่อการศึกษาไทย 4.0
 • สี่เสาหลัก (4 Pillars) ของการศึกษา 4.0
 • จากผลผลิตสู่นวัตกรรม
 • 4 ขั้นของนวัตกรรม
 • ทักษะสำหรับนวัตกร
 • Critical Skills
 • Creative Skills
 • Design Skills
 • Selective Skills
 • Productive Skills
 • Problem-Solving Skills
 • Entrepreneurial Skills
 • Leadership Skills
 • Responsible Skills
 • Social Consciousness Skills
 • สอนแบบไม่สอน : การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผลผลิต
 • การเรียนการสอนแบบ CRP : การสอนเพื่อสร้างผลผลิตคุณภาพ
 • 24/7... ทุกคน ทุกวิชา ทุกภาคการศึกษา
 • อยากรู้ อยากดู ED.4.0 มาที่วไลยอลงกรณ์
 • การศึกษา 4.0 : เราต้องแปลงกับดักให้เป็นความหวังดี
 • บทสรุป : ความสำเร็จและความล้มเหลวงของการศึกษา 4.0
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 เอกสารและการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทย 4.0
 • คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
 • สมรรถนะครูที่พึงประสงค์สำหรับประเทศไทย 4.0
 • ระบบการผลิตครู
 • ระบบการพัฒนาครูของประเทศไทย
 • กลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตครู
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ปี 2560
 • จำนวนประชากรไทย
 • ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย
 • ระดับการศึกษาของประชากรไทยวัยแรงงาน
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เชิญมาเที่ยวบ้านฉัน 160 มหัศจรรย์พื้นถิ่น
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคใต้
 • ตามรอย 50 เส้นทางของดีชุมชน
 • สถานที่ติดต่อสำคัญ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ หลักการและเหตุผล
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกประเทศี่นำมาศึกษาเปรียบเทียบ
 • บทที่ 2 นิติวิธีว่าด้วยการตีความ : หลักการทั่วไป กรอบทฤษฎี และแนวปฏิบัติ
 • หลักการตีความกฎหมายโดยทั่วไป
 • ทฤษฎีว่าด้วยการตีความกฎหมาย
 • แนวทางการตีความกฎหมายในลักษณะต่าง ๆ
 • บทสรุป
 • บทที่ 3 รัฐธรรมนูญกับประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • บทนำ
 • ความเป็นมาของการนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
 • แนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและคำตัดสินของศาลอื่น ๆ
 • เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์กับการสร้างประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • บทที่ 4 การปกครองในระบอบกษัตริย์ : ภูมิหลังและประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • บทนำ
 • การปกครองในระบอบกษัตริย์
 • ประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • บทสรุป
 • บทที่ 5 ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญของอังกฤษ : บ่อเกิดแห่งประเพณีทางรัฐธรรมนูญ
 • ภูมิหลัง
 • ลักษณะของระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และรัฐธรรมนูญอังกฤษ
 • อิทธิพลของระบบ Westminster System
 • ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของอังกฤษ
 • แนวคิดวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลอังกฤษ
 • บทที่ 6 กลุ่มประเทศในเครือจักรภพ : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
 • ภูมิหลัง
 • รัฐธรรมนูญ ระบบกฎหมาย และการตีความของศาลในออสเตรเลีย
 • ประเพณีทางรัฐธรรมนูญของออสเตรเลีย
 • แนวคิดวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลออสเตรเลีย
 • บทที่ 7 กลุ่มประเทศยุโรป : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของสเปนและเนเธอร์แลนด์
 • บทนำ
 • สเปน
 • เนเธอร์แลนด์
 • แนวคำวินิจฉัยและนิติวิธีเกี่ยวกับการนำประเพณีทางรัฐธรรมนูญมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลสเปนและเนเธอร์แลนด์
 • บทที่ 8 กลุ่มประเทศอิสลามในตะวันออกกลางและแอฟริการ : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของจอร์แดนและโมร็อกโก
 • บทนำ
 • จอร์แดน
 • โมร็อกโก
 • บทที่ 9 กลุ่มประเทศเอเชีย : กรณีศึกษาประเพณีทางรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นและภูฏาน
 • บทนำ
 • ญี่ปุ่น
 • ภูฏาน
 • บทที่ 10 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ผีซ้ำ ด้ำพลอย
 • บทที่ 2 สืบด้ำแถน
 • บทที่ 3 ด้ำโคตรเงือก และด้ำโคตรกบ ใน "ซิ่นนางหาญ"
 • บทที่ 4 เจ็ดชั่วโคตร
 • บทที่ 5 โคตรวงศ์ด้ำในจารึก "ปู่สบถหลาน"
 • บทที่ 6 สาวด้ำปางบรรพ์ : ด้ำนาย - ด้ำปู่
 • บทที่ 7 ความหลากเลื่อนของภาษากับความหมายของคำ "ใหญ่-ยาย-นาย"
 • บทที่ 8 ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ "ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ" ของสังคมไทดั้งเดิม
 • บทที่ 9 ลวงตกน้ำเบ่าฮู้จม แอ่นตกหนองตกนาเบ่าฮู้เส่า
 • บทที่ 10 จาก "สิบหกเจาไท" สู่ "สิบสองจุไท"
 • บทที่ 11 วิถีชน "ไททรงดำ" "ลาวโซ่ง" "ผู้เต๊า" "ตระกูลเลือง" ในภูมิรัฐศาสตร์เดียนเบียนฟูกับลัทธิอาณานิคมภายใน-ภายนอก
 • บทที่ 12 เชิญลงเยอ เชิญเจ้าลงเยอ...เชิญนางแต่งฮูปี่ฮูแคน ลูกสะแนนให้ดังถูกต้อง
 • บทที่ 13 ความเชื่อเรื่องแถน กับ นาฏพิธีหมอลำผีฟ้าพญาแถน
 • บทที่ 14 การเล่าดยั๊วของชนชาวลัวะ กับ ปกิณกะแม่นมสยาม
 • บทที่ 15 อีแม่นางกวัก บรรพสตรียุคปางด้ำนาย ของชุมชนชาวไท
 • บทที่ 16 ชาวไทพวนกับซิ่นตีนจกลายนกคู่กินน้ำร่วมต้น
 • บทที่ 17 วัฒนธรรมร่วมเชื่อสาย ผองชนชาวกลองมโหระทึก
 • บทที่ 18 ตามรอย...ชุมชนสายวัฒนธรรมกลองมโหระทึกยูนนาน
 • บทที่ 19 การเดินทัพทางไกลขอลมโหระทึกกับ "วิถีชุมชนชาวเตียนเยวี่ย"
 • บทที่ 20 พิธียูชายัญ "เสาด้ำงู" ของแดนสนธยาอาณาจักรเตียน กับสังคมอารยะสยาม
 • บทที่ 21 โกวเจี้ยน จอมยุทธ์กระบี่เยวี่ยไร้เทียมทาน
 • บทที่ 23 การตีดาบฟ้าฟื้น ตามตำรา "คัมภีร์มหาศาสตราคม" ของชาวสยาม
 • บทที่ 24 ระบบของสัญญะ-ระบบของสังคม ในบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับวัดเกาะ
 • บทที่ 25 "เสาเมือง" รหัสวัฒนธรรมการเมืองเรื่อง "อำนาจรัฐ" ไท/ไต/ลาว/สยาม
 • บทที่ 26 ตำนาน้ำเต้าปุง ของปูลางเชิง ว่าด้วยทฤษฎีกำเนิดมนุษย์
 • บทที่ 27 ทฤษฎีและวธีวิทยามานุษยวิทยากับการศึกษาประวัติศาตร์ห้วงยาว
 • บทที่ 28 จักรวาลทัศน์ของจีน
 • บทที่ 29 จาก "เทพเสินหนง ปีศาจควา ควายเขาลู่" สู่ระบบแถนอุปถัมภ์
 • บทที่ 30 บทสังเคราะห์ อุดมการณ์ด้ำ ระบบแถน และกำเนิดรัฐไท
หนังสือ

หนังสือ

  รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 16
Note: รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที่ 16
TOC:
 • หลักนิติธรรมกับการบริหารสาธารณะของรัฐ
 • หลักการประชาธิปไตยในความหลากหลายรูปแบบ
 • หลักจรรยาบรรณนักกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
 • การรับรองสิทธิมนุษยชนที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • ความเป็นกลางและความเป็นอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรม
 • การจัดระเบียบประโยชน์มหาชนใระบบนิติรัฐกับคุณูปการของศาลรัฐธรรมนูญ
 • อำนาจองค์กรตุลาการในมิติทางการเมือง : สำรวจความรู้ทางรัฐศาสตร์ร่วมสมัย
 • การปล่อยชั่วคราว : มาตรการผ่อนคลายการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลย ระหว่างการดำเนินคดีในศาลยุติธรรมไทย
 • ปัญหาการเป็นผู้ทรงสิทธิตามรัฐธรรมนูญไทย
 • การปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม
 • สิทธิในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีเลือกตั้ง
 • ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับชุมนุมสาธารณธ
 • ศาลรัฐธรรมนูญค้ำชูหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐ
 • บทบาทของศาลปกครองในการตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายของฝ่ายปกครองภายใต้หลักนิติธรรม
 • การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการเผยแพร่ภาพเหยื่อจากการค้ามนุษย์
 • ศาลรัฐธรรมนูญกับการพัฒนาหลักนิติธรรม
 • หลักนิติธรรมภายใต้สถานการณ์แบ่งขั้วทางความคิดของสังคม
 • หลักนิติธรรมในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปฏิรูป
 • ศาลปกครองกับการคุ้มครองหลักประชาธิปไตย
 • หลักนิติธรรมกับจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย
 • สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • การใช้ข้อสันนิษฐานตามกฎหมายในคดียาเสพติดภายใต้หลกนิติธรรม
 • สิทธิชุมชน : สิทธิใที่ดินของชุมชนเกษตรกรรม
 • ประชาธิปไตยตามความหมายของศาลรัฐธรรมนูญ
 • หลักนิติธรรมกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
 • กาพัฒนางานของคณะกรรม ป.ป.ช. เพื่อปกป้องหลักนิติธรรม
 • นิติรัฐนิติธรรมกับเทศกาลบ้านเมืองในสถานการณ์ไม่ปกติ ในระบบกฎหมายฝรั่งเศส
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่อง "ไทยศึกษา"
 • บทที่ 2 ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย
 • บทที่ 3 พัฒนาการของรัฐและอาณาจักรในประวัติศาสตร์ไทย
 • บทที่ 4 สังคมไทย
 • บทที่ 5 เศรษฐกิจไทย
 • บทที่ 6 การเมืองและการปกครองของไทย
 • บทที่ 7 ภาษาและวรรณคดีไทย
 • บทที่ 8 ศาสนาและความเชื่อในสังคมไทย
 • บทที่ 9 ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียบ ประเพณีไทย
 • บทที่ 10 มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1 บทวิเคราะห์ "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
 • 2 ลำดับเหตุการณ์ศตวรรษการเมืองไทยสมัยใหม่
 • 3 เอกสาร "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ย้อนประวัติศาสตร์การเมือง การปกครองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ย้อนบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ศึกชิงบัลลังก์พระนารายณ์
 • การเข้ามาของฝรั่งเศส
 • บันทึกยุคแผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • บันทึกประวัติศาสตร์ การชิงบัลลังก์โค่นล้มพระนารายณ์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค1 การเมือง การศาสนา การต่างประเทศ
 • ความสำคัญของรัชกาล "ขุนหลวงตาก" ในประวัติศาสตร์ไทย
 • สถาบันสงฆ์ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • การพระศาสนาสมัยกรุงธนบุรี : รากฐานวัฒนธรรมสำหรับอาณาจักรใหม่
 • Three Dutch Archival Sources on Early Thonburit : Aspects of Trade and State Formation
 • ความสัมพันธ์ไทย-จีนในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • ภาค 2 โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • การชำระลำดับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ตามปฏิทินไทยสากลในโคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และบทถอดความ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์นักพัฒนา
 • "สมเด็จพระเพทราชา" ทรราชหรือวีรบุรุษ
 • "สมเด็จพระเจ้าเสือ" พระราชโอรสลับในสมเด็จพระนารายณ์ฯ
 • "เจ้าแม่วัดดุสิต" ผู้เปี่ยมด้วยพระบารมี
 • "ออกญาโกษาธิบดี (เหล็ก)" ขุนศึกคู่พระทัย
 • "ออกญาโกษาธิบดี (ปาน)" ราชฑูตแห่งสยาม
 • "ออกญาวิชาเยนทร์" ชาวต่างชาติที่คิดจะยึดสยาม
 • "ท้าวทองกีบม้า" ราชินีแห่งขนมไทย
 • "กรมหลวงโยธาเทพ" ราชนารีผู้มีบทบาทสำคัญ
 • "ออกญาโหราธิบดี ยอดปราชญ์แห่งแผ่นดิน
 • "ศรีปราชญ์" มหากวีแห่งยุคสมัย
 • "ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (แจ่ม)" ผู้มากด้วยกามคุณ
 • เกร็ดประวัติน่ารู้ สมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • เหตุการณ์สำคัญปลายรัชกาล
 • อิสริยยศ และยศถาบรรดาศักดิ์ สมัยกรุงศรีอยุธยา
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ปูมหลังการเมืองการปกครองกรุงศรีอยุธยา ก่อนสมัยสมเด็จพระนารายณ์
 • พระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์
 • สงครามสมัยพระนารายณ์
 • ความสัมพันธ์และการค้านานาชาติ
 • การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์
 • ฟอลคอนกับการเมืองตอนปลายรัชสมัย
 • พ.ศ. ๒๒๓๑ สมเด็จพระเพทราชายึดอำนาจจากสมเด็จพระนารายณ์
 • บทสรุป
 • ส่งท้ายพระเพทราชารัชสมัยไร้เสถียรภาพ
 • ภาคสังเขปรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 • ภาคผนวก 2 ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา พระยาโบราณราชธานินทร์ (พระ เดชะคุปต์) แต่งคำวินิจฉัยประกอบ
 • ภาคผนวก 3 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 81 จดหมายเหตุเรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หลวงจินดาสหกิจ (ละม้าย ธนะศิริ) แปลจากเรื่อง A European Version of the Revolution Narayana. Siam at the end of the reign of King Phra Narayana 1688 A.D.
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พินิจการเมืองไทย ปัจจุบัและอนาคต
 • เตือนความจำถึงการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 และข้อบ่งชี้การเลือกต้ังในอนาคต
 • ผลกระทบของการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวต่อการเพาะปลูกและการผลิตข้าวของไทย
 • แนวคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา
 • การรื้อฟื้นและการก่อร่างสร้างตัวของความเป็นคนเดือนตุลาฯ จากนักศึกษาฝ่ายซ้ายผู้พ่ายแพ้ สู่ คนเดือนตุลาฯ นักต่ดสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งทศวรรษ 2510
 • การประเมินจันติธรรม และนัยสำคัญต่อความขัดแย้ง และประชาธิปไตย
 • กึ่งศควรรษการศึกษาพัฒนการทางการเมือง 1960-2010
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จดหมายเหตุ 2552
 • จดหมายเหตุชาวบ้าน
 • จดหมายเหตุ 2552
 • ปลูกต้นตาลกลางสนามหลวง
 • โขนกลางแปลง
 • จดหมายเหตุ 2553
 • ปัจจุบันนิทาน ของนายพันโท พระยาพินิจสารา (ทับทิม บุณยรัตพันธุ์)
 • ตัวอย่างปัจจุบันนิทาน
 • ผลกรรม
 • สมภารเกิดใหม่เป็นตัวเอง ประวัตินายพันโท พระยาพินิจสารา (ทับทิม บุณยรัตพันธุ์)
 • เสด็จประพาสทุ่งที่คลองสาม-1
 • เสด็จประพาสทุ่งที่คลองสาม-2
 • พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ผู้ขุดคลองรังสิต-1
 • พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ผู้ขุดคลองรังสิต-2
 • พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ ผู้ขุดคลองรังสิต-3(จบ)
 • แรกมีเรือบินในไทย
 • แรกคนไทยบิน
 • พระยาเฉลิมอากาศ ปู่กองทัพอากาศ
 • โจนร่ม-ไม้สูง
 • ปล่อยบัลลูน-ขี่บัลลูน
 • ทิ้งร่ม-โจมร่ม
 • เสาประทีปของจีน กับเรื่องลักทองแดง
หนังสือ

  ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ปี 2553
Note: ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ปี 2553
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เส้นทางการเดินทางไปชมสถานที่การเมือง
 • หัวมุมที่ถนนประดิพันธ์ตัดทางรถไฟสายเหนือ
 • ลานพระบรมรูปทรงม้า
 • วังบางขุนพรหม
 • พระที่นั้งอนันตสมาคม (เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2475)
 • พระที่นั้งอนันตสมาคม (เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475)
 • อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ
 • วัดประชาธิปไตยหรือวัดพระศรีมหาธาตุ
 • ทำเนียบท่าช้าง
 • ประตูวิเศษไชยศรีของพระบรมมหาราชวัง
 • ริมถนนพหลโยธิน หน้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก (เลยแยกเกษตรไปทางเหนือ)
 • ท่าราชวรดิฐ
 • สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
 • สะพานผ่านฟ้าลีลาศ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ ทำมต้องสนใจสงครามเย็น
 • บทที่ 2 ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์สงครามเย็นของสหรัฐอเมริกา
 • บทที่ 3 ประเทศไทยกับสงครามอินโดจีนคร้ังที่ 2
 • บทที่ 4 ประทเศไทยกับปัญหากัมพูชา
 • บทที่ 5 การต่างประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านหลังสงครามเย็น
 • บทที่ 6 บทสรุปและสิ่งท้าทายในยุคหลังสงครามเย็น
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ระเบียบวิธีวิจัย
 • สังเขปประวัติศาสตร์การเมืองอยุธยา
 • จักรวาลไตรภูมิ
 • สังคมน้ำท่วม : บริบททางภูมิศาสตร์ของอยุธยา
 • บริบททางภูมิปัญญาเกี่ยวกับการปกครองบ้านเมือง
 • โองการแช่งน้ำ
 • บทเรียนทางการเมืองจาก "ลิลิตพระลอ"
 • โลกการเมืองในยวนพ่ายโคลงดั้น
 • กฎมณเฑียรบาล และทวาทศมาศ : พระราชพิธี 12 เดือนใน "นาฏรัฐ"
 • "ช้าง" กับความคิดทางการเมืองไทยสมัยอยุธยา
 • ทศชาติชาดก
 • การสืบราชสมบัติในกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.1893-2310
 • พระรามในปราสาทพระอินทร์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : แนวคิดและวิธีการ
 • พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (Local Museum) และการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Ststainable Tourism)
 • ภราดรภาพที่จันเสน
 • พิพิธภัณฑ์กับจิตนาการ
 • ชี้ทางออกพิพิธภัณฑ์ไทย
 • การเรียนรู้และประสบการณ์ 1 ทศวรรษ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสน
 • คุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ประวัติศาสตร์กับตำนาน
 • การปลูกฝังทางวัฒนธรรม (Cultivation) : กระบวนการศึกษาทางสังคมที่ขาดไป
 • อนิจจาสยามประเทศ : ร่ำรวยวัฒนธรรมเพื่อขาย แต่ล้มละลายในชีวิตวัฒนธรรม
 • พื้นที่วัฒนธรรม : การโต้กลับทางภูมิปัญญาของคนใน
 • โรงเรียนวัดกับการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • การขายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว คือ การขายความเป็นมนุษย์
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ระเบียบวิธีสถิติ
 • สรุปผลการสำรวจ
 • แผนที่แสดงค่าเป็นรายจังหวัด
 • สรุปผลการสำรวจ พ.ศ.2545-2560
 • ตารางสถิติ พ.ศ.2560 รายภาค
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • รัฐธรรมนูญใหม่ อย่างไรจึงจะเป็นของประชาชน
 • ระบบการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • หน้าที่ของรัฐ : หลักประกันที่รัฐต้องดำเนินการเพื่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พัฒนาการของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • การบริหารสาธารณะด้วยหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคทางเพศ : สิ่งใหม่ในรัฐธรรมนูญไทย
 • รัฐ อำนาจ และการจัดโครงสร้างสถาบันการเมืองหลักในรัฐธรรมนูญปัจจุบัน
 • ศาลยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • การแก้ไขรัฐธรรมนูญ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ผมเป็นลูกเถ้าแก่รวยหนี้
 • บ้านในสลัมโรงงาน
 • ครอบครัวของผม
 • เจ้าเหลืองเพื่อนยาก
 • เด็กโรงเรียนเถื่อนสู่โรงเรียนจีน
 • สลัมโรงงานกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • ข้าวราดพริกน้ำปลา
 • ความคิดสร้างสรรค์ในวัยเด็ก
 • ทุกข์ของแม่แก้ด้วยกัน
 • พ่อค้าวัยเด็กกับวิชาขี่ช้างบนรถเมล์
 • หมอหมูจำเป็น
 • อดทนต่อความจน อดกลั้นกับคนพาล
 • ฝึกเป็นนักคิด นักค้นคว้าและนักเขียน
 • เรื่องสั้น ปฏิรูป กับคัมภีร์วิเศษ
 • ความเอื้ออาทรของคุณครู และกัลยาณมิตร
 • ห้องทดลองที่บ้าน
 • หนูทดลองที่บ้าน
 • นักคิดค้น นักประดิษฐ์ ที่ล้มเหลว
 • จากธุรกิจนำเข้าที่ล้มเหลว สู่โรงงานยางพื้นรองเท้าและล้อรถ(เข็น)
 • ช่วยพ่อพ้นตะราง
 • ฝ่าวิกฤตของพ่อกับโอกาสใหม่?
 • ค้นพบสูตร “ลูกกลิ้งยางถ่วงอวนลากที่ถูกที่สุดในโลก” จุดเริ่มต้นใช้นวัตกรรมสร้างฐานะ
 • บาดแผลของนักประดิษฐ์ หวิดตาบอด เกือบมือขาด
 • ขุมทรัพย์จากตำรา คู่มืออุตสาหกรรมยาง และ หนังสือแนะนำวัสดุใหม่ : พลาสติก
 • เซลส์แมนอาตี๋ เขียนเรื่องสั้น ภาคใต้ 2,000 ไมล์
 • นวัตกรรม ห่วงหางอวนลาก ลูกลอยอวนสามชั้นได้ไอเดียจากตลับใส่ทองของแม่
 • นวัตกรรม พลิกชีวิต
 • นวัตกรรม เปลี่ยน อาตี๋ เป็น อาเสี่ย คนขาย ก้องขี้หมา มาแล้ว
 • ประธานไอเซค องค์กรนักศึกษานานาชาติ ในยุค 14 ตุลา 16
 • ไปเมืองนอกครั้งแรกด้วยทองของคุณแม่
 • สะพานรักที่ไม่กล้าข้ามกับรักแรกพบ
 • ญี่ปุ่นเมืองในฝัน
 • อาบน้ำรวม โอฟูโระ ครั้งแรกในชีวิต
 • ความหวังในอนาคต เศรษฐกิจและทรัพย์สินทางปัญญาของญี่ปุ่น
 • แรกพบสบตา
 • รักเกิดที่โตเกียว
 • โมนาลิซ่าที่รัก
 • ฟูจิซันที่เข้มแข็งและอบอุ่น
 • จดหมาย 3 ฉบับ
 • ซาโยนาระที่รัก แล้วเราจะพบกันใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เจาะใจคนยึดอำนาจรักชาติ หรือต้องการอะไร
 • คสช. แกล้งลืม ทักษิณ แกล้งตาย ใครได้ใครเสีย
 • พลเอกประยุทธ์คิดถึงใคร
 • ม.44 = หัวหน้า คสช. พ่อทุกสถาบัน
 • บิ๊กตู่-คสช. ควรอยู่ต่อหรือไม่
 • รัฐธรรมนูญผ่าน หรือไม่ผ่าน สำคัญตรงไหน
 • คำถามพ่วงประชามติ...สร้างโอกาสหรือปัญหา
 • ผ่าปรากฏการณ์ เกลียดพี่มาร์ค-รักลุงตู่
 • ถ้านักการเมืองไม่ดี จะรีบมีเลือกตั้งไปทำไม
 • คำถามพ่วง : จะพ่วงไปถึงไหน
 • ลืมเรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งกันแล้วหรือ
 • อย่าปรองดองแบบเมากัญชา
 • ถ้าไม่หนีหรือเปลี่ยนทนาย ยิ่งลักษณ์คงแก่ตายในคุก
 • คดีจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์สู้หรือหนี
 • ยิ่งลักษณ์ แถลงปิดคดี แค่เวทีทำสงครามข่าวสาร
 • ยิ่งลักษณ์หายไป ประเทศไทยยังอยู่
 • มากกว่าไล่จับปู เรื่องที่ควรรู้คือเรื่องนี้
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 แนวคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 3 ทฤษฎีการจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • บทที่ 4 การเรียนการสอน กิจกรรม และกฎระเบียบของโรงเรียน
 • บทที่ 5 แบบเรียนกับความเป็นพหุวัฒนธรรม
 • บทที่ 6 นักเรียนค่างด้าวในโรงเรียนไทย
 • บทที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผู้เรียนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • บทที่ 8 สรุปและอภิปรายผล
หนังสือ

  เนื้อเรื่องภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส
Note: เนื้อเรื่องภาษาไทย-อังกฤษ-ฝรั่งเศส
หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด.) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ภาค ๑ ประวัติศาสตร์อยุธยาจากจารึก
 • ภาค ๒ จารึกสมัยอยุธยา จารึกสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๑ (ขุนหลวงพะงั่ว) (พ.ศ. ๑๙๑๓-๑๙๓๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราช (พ.ศ. ๑๙๓๘-๑๙๕๒)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระนครินทราธิราช (พ.ศ. ๑๙๕๒-๑๙๖๗)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ (เจ้าสามพระยา) (พ.ศ. ๑๙๖๗-๑๙๙๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ (พ.ศ. ๑๙๙๑-๒๐๓๑)
 • จารึกสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ (พ.ศ. ๒๐๓๔-๒๐๗๒)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๐๙๑-๒๑๑๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พ.ศ. ๒๑๑๒-๒๑๓๓)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. ๒๑๕๔-๒๑๗๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาาททอง (พ.ศ. ๒๑๗๒-๒๑๙๙)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. ๒๑๙๙-๒๒๓๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. ๒๒๓๑-๒๒๔๖)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. ๒๒๕๑-๒๒๗๕)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. ๒๒๗๕-๒๓๐๑)
 • จารึกรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ (พ.ศ. ๒๓๐๑-๒๓๑๐)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พระยาตากสินจากหลักฐานฮอลันดา
 • พระเจ้าตากกับการปราบปรามโจรสลัด
 • เส้นทางการค้าลุ่มแม่น้ำบางประกง
 • การเมืองเรื่องกอสซิป
 • พ่อค้าเอกชน vs. พ่อค้าหลวง