Search results

84 results in 0.03s

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ประเทศกัมพูชา
 • เขมร 4 ฝ่ายในกัมพูชา
 • กัมพูชาฝายซ้าย
 • กลุ่มปัญญาชนปารีส
 • จากปารีสกลับกัมพูชา
 • ยุคก่อนเขมรแดง
 • สู่ยุคเขมรแดง
 • พอล พต ขึ้นสู่อำนาจ
 • พอล พต หนีไปเวียดนาม พอล พต สร้างสังคมใหม่
 • นโยบายของพอล พต
 • นายเอีง ชารี
 • นางเอียง ชารีตายแล้ว
 • นายเขียว สัมพัน
 • ผมไม่ผิด กรณีทุ่งสังหาร
 • เขมรแดงประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
 • อพยพคนออกจากเมือง
 • ความขัดแย้งและการล่มสลาย
 • หลังสูญเสียอำนาจ
 • โตน เสลง คุกนรกในเขมร
 • ทุ่งสังหาร เชือง เอก
 • หลักฐานเอาผิดอดีตเขมรแดง
 • พิจารณาคดีอดีตผู้นำเขมรแดง
 • เขมรแดงจะกลับมาหรือ
 • กฎหมายปราบเขมรแดง
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติศาสตร์ขอม
 • เจ้าผู้ปกครองขอม-เขมร
 • ปราสาทหินอันวิจิตรอลังการ
 • ปราสาทพระวิหาร
 • ปราสาทนครวัด
 • ปราสาทนครธม
 • ปราสาทบายน ปราสาทนาคพัน และปราสาทบาปวน - ปราสาทบันทายศรี ปราสาทโลเลย
 • ปราสาทบากอง และปราสาทพระขรรค
 • ปราสาทพนมบาแค็ง ปราสาทปักษีจำกรง ปราสาทบันทายฉมาร์ และปราสาทบันทายสำเหร่
 • ปราสาทพระโค ปราสาทตาพรหม ปราสาทบันทายกเดย ปราสาทแม่บุญตะวันตก-ตะวันออก ปราสาทแปรรูป
 • บาราย และกบาลสะเปียน
 • เส้นทางสายราชมรรคา และอโรคยศายา (สถานพยาบาล) - "โจวต้ากวน" ยอดนักบันทึกเรื่องราว
 • สยามรบขอม เขมรรบไทย
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย และอิทธิพลไทยที่มีต่อเขมร
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ภาษา)
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ศิลปะและสถาปัตยกรรม)
 • อิทธิพลขอมที่มีต่อไทย (ปราสาทขอมในประเทศไทย)
 • ขอมโบราณไม่ใช่กัมพุชา (เขมร)
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประว้ติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมพม่า
 • ประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า
 • แหล่งเรียนรู้และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
 • ความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะกับดินแดนไทย
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • คำนิยม
 • คำนำ
 • บทนำ
 • กระบวนการสร้างเยาวชนสู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน
 • กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเยาวชนต่อประเทศเพื่อนบ้าน
 • กระบวนการจัดอบรมเยาวชนชายแดนเพื่อสานสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
 • ดัชนีคำ
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • พม่าในอาเชียอาคเนย์
 • อาณาจักรดั้งเดิม มอญและปยุ
 • อาณาจักรพุกามและจักรวรรดิพม่าครั้งแรก
 • ความเสื่อมของอาราจักรพุกามและการรุกรานของชนชาติมองโกล
 • กรุงอังวะเป็นอริกับกรุงพะโค ไทยใหญ่เป็นอริกับมอญ
 • จักรวรรดิพม่าครั้งที่สอง
 • ความเสื่องของอาณาจักรบุเรงนอง
 • พระเจ้าอลองพญากับจักรวรรดิพม่าครั้งที่สาม
 • พม่าในสมัยก่อนทำสงครามกับอังกฤษ
 • อังกฤษบุกรุกพม่า ค.ศ.1824-1852
 • อังกฤษได้พม่า ค.ศ.1885
 • การกู้เอกราช ค.ศ.1886-1948
 • ปัจฉิมลิขิต พม่าหลัง ค.ศ.1948 คำสนทนาระหว่างบรรณาธิการและผู้แต่ง
 • ลำดับศักราชที่สำคัญในประวัติศาสตร์พม่า
 • ลำดับกษัตริย์ ค.ศ.1044-1885
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ตอนพระเจ้ากุนฉ่อจ่องผะยูพระราชบิดาพระเจ้าอนรทามางจอจนถึงพระเจ้าอนรทามางจอทำศึกกับไทยตั้งแต่ จุ, 326 จน 421
 • ตอนพระเจ้าหงษาวดีทำศึกกับไทยแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ ตั้งแต่ จุ, 908 ตน 1095
 • ตอนพระเจ้ามางลองตีกรุงเก่าจนไทยไปตีเมืองทวายในรัชกาลที่ 1 ตั้งแต่ จุ, 1121 ตน 1159
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย
 • ราชาเหนือราชาในสกลชมพูทวีป
 • เจ้าพม่าผู้ปล้นเอกราชไทย
 • ขุนพลผู้ทรงเสน่ห์