หนังสือทั่วไป
592 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 สังเขปประวัติศาสตร์พม่าเพื่อการท่องเที่ยว
  • บทที่ 2 ศิลปะพม่า
  • บทที่ 3 พุทธศาสนาและศิลปะพม่า
  • นำชม วัด พระราชวัง และสถานที่สำคัญในพม่า
  • บทที่ 4 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้
  • บทที่ 5 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
  • บทที่ 6 วัดและพระราชวังในอดีตราชธานีพุกาม
  • บทที่ 7 รัฐฉาน
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
186 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
238 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.