หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ปริทัศน์วรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 3 ลักษณะเด่นของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 4 ภูมิปัญญา และคุณค่าของวรรณกรรมคำสอนของล้านนา
  • บทที่ 5 สรุป