หนังสือทั่วไป
119 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
    มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเล่ม
มีทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในเล่ม
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 (15) หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1.การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
  • 2.สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
  • 3.กรอบคิดทิศทางและโจทย์สำคัญในการแก้ไขปัญหา
  • 4.ข้อเสนอแนะเชิงรุกต่อการแก้ไขที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี (ข้อเสนอหลัก 1-6 : ข้อเสนอรอง 7-9)
  • 5.บทสรุป : กุญแจสู่สันติภาพ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.