หนังสือทั่วไป
164 หน้า
หนังสือทั่วไป
(xxii), 181 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
465 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 : สมัยไทยปกครอง (ค.ศ.1779-1893)
  • ภาค 2 : สมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศส (ค.ศ.1893-1954)
  • ภาค 3 : สมัยได้รับเอกราช (ค.ศ.1954-1975)
หนังสือทั่วไป
173 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
210 หน้า