หนังสือทั่วไป
(xxii), 181 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
108 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(16), 269 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทนำ กำเนิดและพัฒนาการมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
  • บทที่ 1 แนวคิดของการปฏิรูปมหาวิทยาลัย
  • บทที่ 2 การปฏิรูประบบการคัดเลือกผู้เข้าเรียน
  • บทที่ 3 การปฏิรูปหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  • บทที่ 4 การปฏิรูปการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  • บทที่ 5 การปฏิรูปการเพิ่มศักยภาพการทำวิจัย
  • บทที่ 6 การปฏิรูปความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ