หนังสือทั่วไป
267 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาคแรก : ตำนานเมืองพม่า
  • ตำนานเมืองร่างกุ้ง
  • ตำนานเมืองหงสาวดี
  • ตำนานเมืองพุกาม
  • ตำนานเมืองแปรและเมืองสารเขตร์
  • ตำนานเมืองชัยปุระ (เมืองสะแกง) เมืองรัตนปุระ (เมืองอังวะ) เมืองอมรปุระ
  • ตำนานการสร้างเมืองมัณฑะเลย์
  • ภาคสอง : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เมืองร่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ - พุกาม - แปร
หนังสือทั่วไป
(21), 763 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.