หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
592 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 สังเขปประวัติศาสตร์พม่าเพื่อการท่องเที่ยว
 • บทที่ 2 ศิลปะพม่า
 • บทที่ 3 พุทธศาสนาและศิลปะพม่า
 • นำชม วัด พระราชวัง และสถานที่สำคัญในพม่า
 • บทที่ 4 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคใต้
 • บทที่ 5 วัด พระราชวัง และสถานที่ท่องเที่ยวในภาคเหนือ
 • บทที่ 6 วัดและพระราชวังในอดีตราชธานีพุกาม
 • บทที่ 7 รัฐฉาน
หนังสือทั่วไป
579 หน้า
หนังสือทั่วไป
328 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
184 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสืออ้างอิง
199 หน้า : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
198 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จักรพรรดิฉิน หรือฉินซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิผู้รวมแผ่นดิน
 • บทที่ 2 จักรพรรดิฮั่นเกาจู หรือหลิวปัง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์ฮั่นผู้มาจากชาวนายากจน
 • บทที่ 3 จักรพรรดฮั่นอู่ตี้ มหาจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันตก
 • บทที่ 4 พระจักรพรรดิถังไท่จง หรือหลี่ซื่อหมิน กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์ถัง
 • บทที่ 5 จักรพรรดิซ่งไท่จู่ หรือเจ้ากวงยิ่น ปฐมจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่ง
 • บทที่ 6 จักรพรรดิหงหวู่ หรือจูหยวนจาง ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิง
 • บทที่ 7 จักรพรรดิคังซี จักรพรรดิผู้ทรงพระปรีชาของราชวงศ์ชิง
หนังสือทั่วไป
134 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ก่อนเปิดฉากม่านชีวิต "สามัญชนจีน"
 • ก้าวไปให้พ้นกรงขัง "เยาวราช"
 • โลกของคนจีนในกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๗
 • เศรษฐสัมพันธ์ระหว่าง "จีนหลากชนชั้น" กับ "โอกาส" และ "ความขัดแย้ง" ในสังคมกรุงเทพฯ
 • อาวุธของคนยาก : "การเมืองวัฒนธรรม" กับ "การต่อต้านรัฐและสังคม"
 • กบฏสามัญชนจีนใน "จลาจลพลับพลาไชย" "ความทรงจำ" และ "ความจริง"
หนังสือทั่วไป
337 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
x, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 มณฑลซานตง... แหล่งตำนานก๊กฉีและก๊กหลู่
 • บทที่ 2 ความเป็นมาเกี่ยวกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 3 การปกครองมณฑลซานตง...สภาประชาชน
 • บทที่ 4 การปกครองมณฑลซานตง...รัฐบาลประชาชน
 • บทที่ 5 พลังทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสภาผู้แทนและรัฐบาล
 • บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลซานตง
 • บทที่ 7 นโยบายการพัฒนาชนบทของมณฑลซานตง
 • บทที่ 8 เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นไทยกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 9 สรุปผลการศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับ
หนังสือทั่วไป
258 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือทั่วไป
260 หน้า
  รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
รวบรวมภูมิปัญญาของบรรพชนจีนในประวัติศาสตร์ว่ายุทธวิธีการรบในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยการเอาชนะข้าศึกด้วยการใช้อุบาย กำลังและพลิกแพลงสถานการณ์เพื่อนำกองทัพสู่ชัยชนะ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สาธารณรัฐอินเดีย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พระราชอาณาจักรลาว
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หนังสือทั่วไป
335 หน้า
หนังสือทั่วไป
227 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
307 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
312 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 14 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
270 หน้า
หนังสือทั่วไป
lxiv, 200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • คำอธิยาบภาพประกอบ
 • หมวดที่ 1 สถาปัตยกรรม
 • หมวดที่ 2 พระพุทธบาทคู่และดอกบัวบาน
 • หมวดที่ 3 กายภาพของจักรวาล
 • หมวดที่ 4 นิบาตชาดก
 • หมวดที่ 5 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตพุทธะ
 • หมวดที่ 6 พระประวัติพระสัมมาสัมพุทธเข้าโคตมะ
 • หมวดที่ 7 เบ็ดเตล็ด
 • หมวดที่ 8 จิตกรรมไทยระยะแรก
 • ภาพประกอบ
 • หมวดที่ 1 สถาปัตยกรรม
 • หมวดที่ 2 พระพุทธบาทคู่และดอกบัวบาน
 • หมวดที่ 3 กายภาพของจักรวาล
 • หมวดที่ 4 นิบาตชาดก
 • หมวดที่ 5 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตพุทธะ
 • หมวดที่ 6 พระประวัติพระสัมมาสัมพุทธเข้าโคตมะ
 • หมวดที่ 7 เบ็ดเตล็ด
 • หมวดที่ 8 จิตกรรมไทยระยะแรก
หนังสือทั่วไป
xviii, 246 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แบบแผนการเขียนภาพจิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม
 • บทที่ 2 จิตกรรมพุทธศาสนาในโบราณสถานละแวดมินนานตุ กับความเข้สใจเรื่องสงฆ์นิกาย "อรัญ" ในตอนปลายสมัยพุกาม
 • บทที่ 3 พุทธประวัติ ในจิตรกรรมสมัยพุกาม
 • บทที่ 4 เสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์ ในจิตกรรมสมัยพุกาม
 • บทที่ 5 พระปัจเจกพุทธเจ้า ในงานศิลปกรรมสมัยพุกาม
 • บทที่ 6 จิตรกรรมสมัยพุกามกับจิตรกรรมไทยระยะแรก : การเปรียบเทียบด้านประติมานวิทยาและคติของการเขียนภาพ
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมของประเทศจีน
 • 2. พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนใช้วิธีอย่างไรในการปกครองประเทศ
 • 3. การปราบคอร์รัปชันของ สี จิ้นผิง
 • 4. บทวิเคราะห์ระบบสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
 • 5. ระบบสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประเทศจีน
 • 6. สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน
 • 7. กองทัพกับการเมืองการปกครองจีน
 • 8. กลไกการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความท้าทายที่พรรคกำลังเผชิญ
 • 9. สีจิ้นผิงกับการปกครองประเทศตามกฎหมาย : แนวคิด ปฏิรูปและปฏิบัติ - 10. ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประทศจีนในปัจจุบัน
 • 11. การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 12. องค์กรกำกับดูแลในพรรคคอมมิวนิสต์จีน : คณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางและการต่อต้านการทุจริตของจีน
 • 13. การปรับยุทธศาสตร์การต่างประเทศที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านของประธานาธิบดีสี จิ้งผิง กับความสัมพันธ์ไทย-จีน
 • 14. เศรษฐกิจจีนภายใต้สภาวะใหม่
 • 15. การก่อตั้ง การดำเนินงาน และลักษณะพิเศษของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงการพื้นฐานแห่งเอเชีย
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ยูเนสโกยกย่อง "พุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 • ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้วางรากฐานเศรษฐกิจประเทศไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี
 • เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทูตวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์จีนยาวนาน 5,000 ปี
 • สัมพันธไมตรีไทย-จีน ยาวนานนับโบราณกาล
 • เจิ้งเหอ ยุคแรกเดินเรือการค้า
 • สมัยรัชกาลที่ 4 พระยาทสมเด็๗พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดร.ซุนยัดเซ็น
 • สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กำเนิดเจ้าสัวสยามรุ่นใหม่
 • สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 • หัวเฉียว หัวอี้ ชาวจีนโพ้นทะเล
 • อัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา
 • ประวัติศาสตร์ชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา และกวางตุ้ง
 • สาธารณรัฐจีน
 • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)
 • สงครามอินโดจีน (Indochina Wars)
 • ความฝันชาวจีน
 • เส้นทางสายไหม
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป

หนังสือทั่วไป
463 หน้า
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
Note: บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
TOC:
 • การสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จ้วง- ไท - ไทย
 • ความหมายของไป๋เยว่ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยประเทศไทย
 • ที่ต้ัง ที่มา และการเคลื่อนย้ายของชนชาติไท และชนชาติข้างเคียง การทำความเข้าใจเบื้องต้นจากข้อมูลภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ และโบราณคดี
หนังสือทั่วไป
133 หน้า
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
224 หน้า : ภาพประกอบสี
  ผลงานของหนุ่มป๊อป-ศักยวัชร์ วงศ์รัตนกมล ชายหนุ่มผู้หลงรักการแบกเป้เดินทาง เส้นทางที่เขาไปในครั้งนี้ยังคงบอกเล่าด้วยความสนุก (บวกขี้เหนียวเหมือนเดิม) เป็นรสชาติของชีวิตที่เขาชื่นชอบ พร้อมกับแผนที่เส้นทางที่เขาได้เดินทางไป แฟนประจำของเขาคงไม่พลาดที่จะติดตามเล่มนี้
ผลงานของหนุ่มป๊อป-ศักยวัชร์ วงศ์รัตนกมล ชายหนุ่มผู้หลงรักการแบกเป้เดินทาง เส้นทางที่เขาไปในครั้งนี้ยังคงบอกเล่าด้วยความสนุก (บวกขี้เหนียวเหมือนเดิม) เป็นรสชาติของชีวิตที่เขาชื่นชอบ พร้อมกับแผนที่เส้นทางที่เขาได้เดินทางไป แฟนประจำของเขาคงไม่พลาดที่จะติดตามเล่มนี้
หนังสือทั่วไป
114 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
267 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาคแรก : ตำนานเมืองพม่า
 • ตำนานเมืองร่างกุ้ง
 • ตำนานเมืองหงสาวดี
 • ตำนานเมืองพุกาม
 • ตำนานเมืองแปรและเมืองสารเขตร์
 • ตำนานเมืองชัยปุระ (เมืองสะแกง) เมืองรัตนปุระ (เมืองอังวะ) เมืองอมรปุระ
 • ตำนานการสร้างเมืองมัณฑะเลย์
 • ภาคสอง : ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ เมืองร่างกุ้ง - มัณฑะเลย์ - พุกาม - แปร
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
192 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
(27), 188 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
459 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
  นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางการค้าสายโบราณ โดยผ่านการสำรวจอย่างรอบด้าน จากจุดตั้งต้นในประเทศจีนไปจนถึงเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลายทาง นำสู่โลกกว้าง ดินแดนอันหลากหลายด้วยวัฒนธรรม และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ Content : บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - เยี่ยมมอง - - สถานที่ - - ข้อควรรู้ใน
นำเสนอเรื่องราวของเส้นทางการค้าสายโบราณ โดยผ่านการสำรวจอย่างรอบด้าน จากจุดตั้งต้นในประเทศจีนไปจนถึงเขตเมดิเตอร์เรเนียนที่ปลายทาง นำสู่โลกกว้าง ดินแดนอันหลากหลายด้วยวัฒนธรรม และเปี่ยมด้วยเสน่ห์ Content : บทนำ - - ประวัติศาสตร์ - - เจาะลึก...เรื่องน่ารู้ - - เยี่ยมมอง - - สถานที่ - - ข้อควรรู้ใน
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ภาค 1 เรื่องเล่าชีวิตย้ายถิ่นข้ามชาติของผู้หฐิงจากเมียนมาเพื่อสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและสมรรถนะทางพหุวัฒนธรรมไทย - อาเซียน
 • ภาค 2 มากรีตรี
 • มะพิวฮะนิน
 • มิโมน
 • โฉ่โฉ่
 • ซาร์ญา
 • เอเอโส่
 • สานิริน
 • นินนะดีโซซาย
หนังสือทั่วไป
220 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
112 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ฉ), 177 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
189 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ความสัมพันธ์ไทย-พม่า : บทนำ
 • นโยบายต่างประเทศของพม่าต่อไทย
 • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อพม่า
 • ปัญหาและอุสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย-พม่า
 • บทสรุป
หนังสือทั่วไป
198 หน้า
หนังสือทั่วไป
287 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
507 หน้า
หนังสือทั่วไป
1061 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
1060 หน้า
หนังสือทั่วไป
253 หน้า
หนังสือทั่วไป
xiii, 87 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่ ; 26 ซม.
  เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
Note: เอกสารทางวิชาการ หมายเลข 1
TOC:
 • บทนำ
 • แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลทั่วไปเมืองทวายและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม จากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก และนิคมอุตสาหกรรมทวาย
 • การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมทวาย
 • บทสรุปและข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
146 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(56), 362 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
36 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
65 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
40 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
353 หน้า
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
40 หน้า
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
หนังสือทั่วไป
336 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
(21), 763 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

พม่า / 2548

หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
218 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
176 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
1136 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
379 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
157 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
(10), 237 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 พระพุทธศาสนาในประเทศจีนสมัยแรก
 • ตอนที่ 2 พระพุทธศาสนาในราชวงศ์ถัง
 • ตอนที่ 3 สถาบันสงฆ์
 • ตอนที่ 4 วัดในพระพุทธศาสนาและพนะพุทธศาสนาระดับชาวบ้าน
 • ตอนที่ 5 งานฉลองต่างๆ
 • ตอนที่ 6 การศึกษาทางศาสนา
 • ตอนที่ 7 นิกายสำคัญต่างๆ ในประเทศจีน
 • ตอนที่ 8 ความเสื่อมแห่งพุทธศาสนาในประเทศจีน
 • ตอนที่ 9 การเปลี่ยนแปลงของพระพุทธศาสนาในราชวงศ์สุง
 • ตอนที่ 10 พระไตรปิฎกจีน
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บุคคล
 • วัฒนธรรม
 • ภูมิปัญญา
หนังสือทั่วไป
151 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
174 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
241 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
94 หน้า
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบสี ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • วิกฤตที่รุมเร้าจีน
 • เซี่ยงไฮ้ นครนานาชาติ เมืองท่าหลักของจีน
 • เลียบหัวเมืองชายทะเลจีน
 • เที่ยวเมืองเกาหลีและเมืองจีน
 • ข้ามทิเบตสู่เมืองจีน
 • ภูมิศาสตร์เมืองญี่ปุ่น
 • แดนอาทิตย์อุทัยสู่เสรีภาพ
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
  View TOC
TOC:
 • Contents: รัฐฉาน : ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
 • อวสานของกองทัพเมืองไตและกำเนิดขบวนการปฏิวัติเลือดใหม่
 • ปัญหายาเสพติดในรัฐฉาน (คำอธิบายของสภาปฏิวัติเมืองไต)
 • การยืดครองรัฐฉิ่นของระบบปกครองพม่า
 • ภูมิศาสตร์รัฐฉาน.
หนังสือทั่วไป
292 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ราชบัลลังก์พม่า ลงเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ ชาวไทย
พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ราชบัลลังก์พม่า ลงเป็นตอน ๆ ในหนังสือพิมพ์ ชาวไทย
หนังสือทั่วไป
423 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
217 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
231 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.