หนังสืออ้างอิง
ถ, 413 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ภาค 1 พระราชประวัติ
  • ภาค 2 ประวัติศาสตร์มอญที่สัมพันธ์กับสยาม
  • ภาค 3 ลัทธิธรรมเนียมมอญราชสำนักสยาม
  • ภาค 4 ศิลปะ สถาปัตยกรรม และพิธีศพในราชสำนักและพระเถระมอญ
  • ภาค 5 ลัทธิธรรมเนียมพิธีจัดการศพมอญ
  • ภาค 6 ปกิณกะ
  • ภาค 7 ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
65 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ