หนังสือทั่วไป
209 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
65 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
584 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
366 หน้า : แผนที่, ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
194 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
306 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 22 ซม.
    View TOC
TOC:
  • 1. ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในศรีลังกาโดยสังเขป
  • 2. สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาในอนุราธปุระและโปลนนารุวะ
  • 3. พุทธสถาปัตยกรรม
  • 4. ประติมากรรมและจิตรกรรม
  • 5. ความสัมพันธ์ทางพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกากับไทย
  • 6. บทสรุป
หนังสือทั่วไป
232 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
333 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, ดรรชนี
วิทยานิพนธ์
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545
ฉบับอัตสำเนา, วิทยานิพนธ์(ศน.ม.) สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2545