หนังสืออ้างอิง
72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
xiv, 250 หน้า : ตารางประกอบ ; 19 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 บทนำ
  • บทที่ 2 ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสตูล
  • บทที่ 3 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  • บทที่ 4 ภูมิหลังทางการเมือง และนักการเมืองจังหวัดสตูล
  • บทที่ 5 บทสรุป วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
หนังสือทั่วไป
116 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
320 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.