หนังสือทั่วไป
272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บุคคล
 • วัฒนธรรม
 • ภูมิปัญญา
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. ประชาธิปไตยแบบอำนาจนิยมของประเทศจีน
 • 2. พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนใช้วิธีอย่างไรในการปกครองประเทศ
 • 3. การปราบคอร์รัปชันของ สี จิ้นผิง
 • 4. บทวิเคราะห์ระบบสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
 • 5. ระบบสภาที่ปรึกษาทางการเมืองของประเทศจีน
 • 6. สังคมนิยมแบบมีอัตลักษณ์ของจีน
 • 7. กองทัพกับการเมืองการปกครองจีน
 • 8. กลไกการตัดสินใจของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและความท้าทายที่พรรคกำลังเผชิญ
 • 9. สีจิ้นผิงกับการปกครองประเทศตามกฎหมาย : แนวคิด ปฏิรูปและปฏิบัติ - 10. ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนในประทศจีนในปัจจุบัน
 • 11. การพัฒนารถไฟความเร็วสูงของประเทศจีนกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 12. องค์กรกำกับดูแลในพรรคคอมมิวนิสต์จีน : คณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางและการต่อต้านการทุจริตของจีน
 • 13. การปรับยุทธศาสตร์การต่างประเทศที่มีต่อประเทศเพื่อนบ้านของประธานาธิบดีสี จิ้งผิง กับความสัมพันธ์ไทย-จีน
 • 14. เศรษฐกิจจีนภายใต้สภาวะใหม่
 • 15. การก่อตั้ง การดำเนินงาน และลักษณะพิเศษของธนาคารเพื่อการลงทุนโครงการพื้นฐานแห่งเอเชีย
หนังสือทั่วไป
352 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • ยูเนสโกยกย่อง "พุทธทาสภิกขุ" เป็นบุคคลสำคัญของโลก
 • ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้วางรากฐานเศรษฐกิจประเทศไทย
 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี
 • เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ ทูตวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์จีนยาวนาน 5,000 ปี
 • สัมพันธไมตรีไทย-จีน ยาวนานนับโบราณกาล
 • เจิ้งเหอ ยุคแรกเดินเรือการค้า
 • สมัยรัชกาลที่ 4 พระยาทสมเด็๗พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ดร.ซุนยัดเซ็น
 • สมัยรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • กำเนิดเจ้าสัวสยามรุ่นใหม่
 • สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • สมัยรัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
 • หัวเฉียว หัวอี้ ชาวจีนโพ้นทะเล
 • อัตลักษณ์ของชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา
 • ประวัติศาสตร์ชาวจีนแต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน ฮากกา และกวางตุ้ง
 • สาธารณรัฐจีน
 • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • สาธารณรัฐจีน (ประเทศไต้หวัน)
 • สงครามอินโดจีน (Indochina Wars)
 • ความฝันชาวจีน
 • เส้นทางสายไหม
หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ ; 14 ซม.
หนังสือทั่วไป
230 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
526 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม : บทนำ
 • นโยบายต่างประเทศของเวียดนามต่อไทย
 • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อเวียดนาม
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพนธืไทย-เวียดนาม
หนังสือทั่วไป
416 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1. โอกาสและความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจจีน
 • 2. ทำไมการปฏิวัติอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ถึงไม่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์จีน
 • 3. ยุคแห่งความอัปยศและการปฏิวัติสังคมนิยม
 • 4. การฝืนความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ยุทธศาสตร์ เร่งเครื่องพัฒนา และ ระบบเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
 • 5. ความสามารถในการอยู่รอดของวิสาหกิจและความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยการผลิต
 • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
 • 7. การปฏิรูปชนบทและปัญหาชนบทสามประการ
 • 8. การปฏิรูปในเขตเมืองและปัญหาที่ยังคั่งค้าง
 • 9. การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
 • 10. การปฏิรูปทางการเงิน
 • 11. ภาวะเงินฝืดและการสร้างชนบทแบบสังคมนิยมใหม่
 • 12. การปรับปรุงระบบตลาดพร้อมส่งเสริมความเป็นธรรมและประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาอย่างสมานฉันท์
 • 13. ย้อนพินิจแนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิค
 • ภาคผนวก : ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจโลก การสำรองเงินตราระหว่างประเทศ และธรรมาภิบาลเศรษฐกิจระดับโลก
หนังสือทั่วไป
559 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สงครามฝิ่น
 • ขบวนการไท่ผิงเทียนกั๋ว
 • ขบวนการเรียนรู้วิทยาการตะวันตก
 • วิกฤตชายแดนและสงตรามเจี๋ยอู๋ระหว่างจีนกับญี่ปุ่น
 • การปฏิรูปอู้ซวีและขบวนการอี้เหอถวน
 • การปฏิวัติซินไฮ่
 • การปกคราองยุคขุนศึกกเป่ยหยาง
 • จุดเริ่มต้นแห่งการปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่
 • การปฏิวัติประชาชน
 • สงครามกลางเมืองและวิกฤตการณ์ชาติที่ร้ายแรง
 • สงครามต่อต้านญี่ปุ่นของชนชาติจีน
 • สงครามตัดสินชะตากรรมของประเทศจีน
หนังสือทั่วไป
638 หน้า : 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ประวัติเทียนวรรณ
 • พงศาวดารญวนเล่ม 1
 • พงศาวดารญวน เล่ม 2
 • คำปรารภพงศาวดารญวนเล่ม 2
 • บัญชีหัวเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 1
 • บัญชีหัวเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 2
 • บัญชีค้นเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 1
 • บัญชีค้นเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 2
หนังสือทั่วไป
x, 190 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 มณฑลซานตง... แหล่งตำนานก๊กฉีและก๊กหลู่
 • บทที่ 2 ความเป็นมาเกี่ยวกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 3 การปกครองมณฑลซานตง...สภาประชาชน
 • บทที่ 4 การปกครองมณฑลซานตง...รัฐบาลประชาชน
 • บทที่ 5 พลังทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังสภาผู้แทนและรัฐบาล
 • บทที่ 6 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลซานตง
 • บทที่ 7 นโยบายการพัฒนาชนบทของมณฑลซานตง
 • บทที่ 8 เปรียบเทียบการปกครองท้องถิ่นไทยกับมณฑลซานตง
 • บทที่ 9 สรุปผลการศึกษาและประโยชน์ที่ได้รับ
หนังสือทั่วไป
(7), 540 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
278 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
  บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
Note: บทอภิปรายจากการสัมมนาวิชาการ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรม Green Lake นครคุนหมิง
TOC:
 • การสัมมนาวิชาการประวัติศาสตร์วัฒนธรรม จ้วง- ไท - ไทย
 • ความหมายของไป๋เยว่ต่อสังคมและวัฒนธรรมไทยประเทศไทย
 • ที่ต้ัง ที่มา และการเคลื่อนย้ายของชนชาติไท และชนชาติข้างเคียง การทำความเข้าใจเบื้องต้นจากข้อมูลภาษาศาสตร์ พันธุศาสตร์ และโบราณคดี