หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ตารางประกอบ ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สาธารณรัฐอินเดีย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • พระราชอาณาจักรลาว
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หนังสือทั่วไป
226 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 รูปแบบการเลือกตั้งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • บทที่ 2 การเลือกตั้งทั่วไป 2559
 • บทที่ 3 การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
 • บทที่ 4 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
 • บทที่ 5 บทเรียนจากการเลือกตั้งของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
หนังสือทั่วไป
474 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.