หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
(ก), 61 หน้า : แผนภาพ