หนังสืออ้างอิง
231 หน้า : ภาพประกอบสี ; 32 ซม.
หนังสือทั่วไป
526 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม : บทนำ
 • นโยบายต่างประเทศของเวียดนามต่อไทย
 • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อเวียดนาม
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพนธืไทย-เวียดนาม
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ
  ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
[4], 282 หน้า
  View TOC
TOC:
 • เวทีโลก : เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • แนวทางการศึกษาเพื่อเข้าใจโลกร่วมสมัย
 • แนวคิดในการศึกษาโลกร่วมสมัย
 • นโยบายต่างประเทศ : เครื่องมือของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
 • โลกร่วมสมัย : ความเป็นมาของโลกปัจจุบัน
 • สหรัฐอเมริกาในโลกร่วมสมัย
 • แนวความคิด "อนุรักษ์นิยมใหม่" ในสหรัฐอเมริกา