หนังสือทั่วไป
319 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
304 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
304 หน้า
หนังสือทั่วไป
[4], 282 หน้า
    View TOC
TOC:
  • เวทีโลก : เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  • แนวทางการศึกษาเพื่อเข้าใจโลกร่วมสมัย
  • แนวคิดในการศึกษาโลกร่วมสมัย
  • นโยบายต่างประเทศ : เครื่องมือของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
  • โลกร่วมสมัย : ความเป็นมาของโลกปัจจุบัน
  • สหรัฐอเมริกาในโลกร่วมสมัย
  • แนวความคิด "อนุรักษ์นิยมใหม่" ในสหรัฐอเมริกา