Search results

76 results in 0.09s

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • เวทีโลก : เวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • แนวทางการศึกษาเพื่อเข้าใจโลกร่วมสมัย
 • แนวคิดในการศึกษาโลกร่วมสมัย
 • นโยบายต่างประเทศ : เครื่องมือของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ
 • โลกร่วมสมัย : ความเป็นมาของโลกปัจจุบัน
 • สหรัฐอเมริกาในโลกร่วมสมัย
 • แนวความคิด "อนุรักษ์นิยมใหม่" ในสหรัฐอเมริกา
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • สภาพของสหรัฐอเมริกาภายหลังสงครามกลางเมือง
 • พิชิตตะวันตก
 • การปฏิวัติอุตสาหกรรมกับการประท้วงของชาวนาและกรรมกรในปลายศตวรรษที่สิบเก้า
 • การเมืองในปลายศตวรรษที่สิบเก้า
 • การสถาปนาอำนาจของสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1898-1916)
 • วัฒนธรรมและภูมิปัญญายุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
 • ยุคปฏิรูปประเทศ (ค.ศ. 1901-1916)
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
Note: ฉบับอัดสำเนา, ดุษฎีนิพนธ์ (ศน.ด) สาขาพุทธศาสน์ศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
การปฏิรูปการศึกษา--สหราชอาณาจักร--การปฏิรูปการศึกษา--เวียดนาม--การปฏิรูปการศึกษา--จีน--การปฏิรูปการศึกษา--ไทย.
หนังสือ

  ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ชาวแอสเทค โอลเมค และมายา บรรพบุรุษของชาวอเมริกันตั้งรกรากอยู่ในอเมนิกาประมาณสามพันปีก่อนศริสตกาลก่อนที่โคลัมบัสยังมิได้ค้นพบทวีปดังกล่าวเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า "เมโสอเมริกา" เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมหลานรูปแบบและสร้างความพิศวงให้คนยุคปัจจุบันไม่น้อย
ชาวแอสเทค โอลเมค และมายา บรรพบุรุษของชาวอเมริกันตั้งรกรากอยู่ในอเมนิกาประมาณสามพันปีก่อนศริสตกาลก่อนที่โคลัมบัสยังมิได้ค้นพบทวีปดังกล่าวเรียกดินแดนแห่งนี้ว่า "เมโสอเมริกา" เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมหลานรูปแบบและสร้างความพิศวงให้คนยุคปัจจุบันไม่น้อย
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • จะเป็นครูได้อย่างไร(ภาคหนึ่ง)
 • บิดาผู้ก่อตั้ง
 • กำเนิดครู
 • เรื่องเศร้าที่สปาร์ตัน
 • นวดและขึ้นฟู
 • สตาร์ตอัปทางการศึกษา
 • การจัดกลุ่มคำของเลมอฟ
 • ระเบียบเรื่องระเบียบวินัย
 • พลังของอารมณ์ขันเฉพาะกลุ่ม
 • ความปรารถนาสูงสุด
 • อาชีพแห่งความหวัง
 • ปัจฉิมบท จะเป็นครูได้อย่างไร (ภาคสอง)
 • บทส่งท้าย ครูที่ดีกว่า
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • อุดมคติของหลักนิติธรรม
 • แองโกล-อเมริกันโมเดล (เน้นเรื่องรัฐธรรมนูญอเมริกัน)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 1 : ความไม่สมบูรณ์แบของลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมแบบเสรี (liberal constitutionalism)
 • บทวิพากษ์รัฐธรรมนูญอเมริกัน ตอนที่ 2 : ประชาธิปไตย หรือภาพลวงตาของเสรีภาพ
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 1 : การรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
 • โมเดลแบบรีพลับลิกันด้วยนิยามใหม่ ตอนที่ 2 : เหนือกว่าการรื้อปรับระบบรัฐธรรมนูญใหม่ แบบ Hayek
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จุดเริ่มต้นเมล็กพันธุ์แห่งความขัดแย้ง
 • บทที่ 2 ความกังขาต่อประเทศแม่ และการปฏิวัติอันไม่คาดคิด
 • บทที่ 3 เส้นทางสู่อิสรภาพ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จากแผ่นดินอินเดียนแดงถึงยุคอาณานิคม
 • บทที่ 2 สงครามสร้างชาติ
 • บทที่ 3 ปฐมเหตุแห่งสงครามกลางเมือง
 • บทที่ 4 สงครามกลางเมือง
 • บทที่ 5 สมรภุมิเก็ตตีสเบริ์ก
 • บทที่ 6 ความเปลี่ยนแปลงในอเมริกาหลังสงครามกลางเมือง
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Note: ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
TOC:
 • ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม : บทนำ
 • นโยบายต่างประเทศของเวียดนามต่อไทย
 • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อเวียดนาม
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพนธืไทย-เวียดนาม
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • Growth is (Almost) Everything การเติบโต (เกือบจะ) เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตประชาชน
 • The Illusion of Certainly ความแน่นอนคือสิ่งที่เราหลอกตัวเอง
 • The Economy's Turbocharger ตัวเร่งเศรษฐกิจชนิดจัดเต็ม
 • Top Down Frustration in a Bottom - Up World โลกที่ไม่ใช่ถูกออกแบบจากบนสู่ล่างอีกต่อไปแล้ว
 • The World's Greatest Wager นักพนันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก
 • It's Nobody's Century (or Maybe Everybody's) ศตวรรษนี้ไม่มีใครใหญ่กว่าใคร หรือทุกคนอาจจะใหญ่เท่ากันหมด
 • Americans Are Fighters ต้องสู้คืออเมริกันชน
 • A Nation of Dreamers and Discoverers ชาติของนักฝันและนักค้นพบ
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประวัติเทียนวรรณ
 • พงศาวดารญวนเล่ม 1
 • พงศาวดารญวน เล่ม 2
 • คำปรารภพงศาวดารญวนเล่ม 2
 • บัญชีหัวเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 1
 • บัญชีหัวเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 2
 • บัญชีค้นเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 1
 • บัญชีค้นเรื่องพงศาวดารญวน เล่ม 2
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ก่อนจะเป็นเวียดนาม
 • บทที่ 2 เมื่ออำนาจและอิทธิพลของจักรวรรดิจีนเข้าแทรก
 • บทที่ 3 ต้านอำนาจจีน รบจาม
 • บทที่ 4 สมัยเอกราชเวียดนาม
 • บทที่ 5 ราชอาณาจักรจามปา จากกำเนิดถึงล่มสลาย
 • บทที่ 6 เวียดนาม สมัยแตกแยก
 • บทที่ 7 ความสัมพันธ์สามเส้า เวียดนาม เขมร ไทย
 • บทที่ 8 ฝรั่งเศสครองอินโดจีน
 • บทที่ 9 ชาตินิยมอินโดจีน
 • บทที่ 10 สงครามกลางเมือง
 • บทที่ 11 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หนังสือ

หนังสือ

  เธอไม่เคยเข้าโรงเรียน ที่บ้านไม่มีหนังสือให้อ่าน ยกเว้นคัมภีร์ไบเบิล เธอไม่รู้จักโลกภายนอก...แต่แล้วมันเป็นไปได้อย่างไร ที่เธอสามารถร่ำเรียนจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์...นี่คือสิ่งที่น่าค้นหา! "ทาร่า" เกิดในตระกูลเคร่งศาสนาลัทธิมอร์มอน ครอบครัวมีชีวิตเตรียมพร้อมวันสิ้นโลก พ่อกักตุนอาหาร สะสมเชื้อเพลิงและอาวุธป้องกันภัย รอบบ้านไร้ผู้คน ไม่มีทีวี หนังสือ และโทรศัพท์ พ่อแม่เกลียดระบบรัฐบาลมาก พี่น้อง รวมทั้งเธอไม่มีใบเกิด เจ็บป่วยก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาล แล้วอาชีพก็คือทำงานหนักในลานแยกขยะเศษเหล็กของพ่อ หรือช่วยแม่ผสมสมุนไพรรักษาโรค ส่วนคำสอนเรื่องการใช้ชีวิตนั้น เกี่ยวเนื่องแต่เรื่องศาสนา และแล้ววันหนึ่ง... "ทาร่า" ตัดสินใจออกจากบ้านส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ แอบซื้อตำราฝึกฝนตัวเองเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย...เรื่องราวหลังจากนี้ก็มีสิ่งที่เธอต้อง "ต่อสู้ ฝ่าฟัน" อีกมาก ที่สำคัญ...เธอต้องเจอกับภาวะกดดันทางใจ ทางกาย และทางจิตตลอดเวลา แล้วเธอผ่านมันมาได้อย่างไร...และทำไมชีวิตเธอถึงเดินมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ "บันทึกศึกษา : หลักสูตรเร่ง Life" เล่มนี้มีคำตอบ!
เธอไม่เคยเข้าโรงเรียน ที่บ้านไม่มีหนังสือให้อ่าน ยกเว้นคัมภีร์ไบเบิล เธอไม่รู้จักโลกภายนอก...แต่แล้วมันเป็นไปได้อย่างไร ที่เธอสามารถร่ำเรียนจนจบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์...นี่คือสิ่งที่น่าค้นหา! "ทาร่า" เกิดในตระกูลเคร่งศาสนาลัทธิมอร์มอน ครอบครัวมีชีวิตเตรียมพร้อมวันสิ้นโลก พ่อกักตุนอาหาร สะสมเชื้อเพลิงและอาวุธป้องกันภัย รอบบ้านไร้ผู้คน ไม่มีทีวี หนังสือ และโทรศัพท์ พ่อแม่เกลียดระบบรัฐบาลมาก พี่น้อง รวมทั้งเธอไม่มีใบเกิด เจ็บป่วยก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาล แล้วอาชีพก็คือทำงานหนักในลานแยกขยะเศษเหล็กของพ่อ หรือช่วยแม่ผสมสมุนไพรรักษาโรค ส่วนคำสอนเรื่องการใช้ชีวิตนั้น เกี่ยวเนื่องแต่เรื่องศาสนา และแล้ววันหนึ่ง... "ทาร่า" ตัดสินใจออกจากบ้านส่งเสียตัวเองเรียนหนังสือ แอบซื้อตำราฝึกฝนตัวเองเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย...เรื่องราวหลังจากนี้ก็มีสิ่งที่เธอต้อง "ต่อสู้ ฝ่าฟัน" อีกมาก ที่สำคัญ...เธอต้องเจอกับภาวะกดดันทางใจ ทางกาย และทางจิตตลอดเวลา แล้วเธอผ่านมันมาได้อย่างไร...และทำไมชีวิตเธอถึงเดินมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ "บันทึกศึกษา : หลักสูตรเร่ง Life" เล่มนี้มีคำตอบ!
หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • วิวัฒนาการของนโยบายต่างประเทศไทย
 • นโยบายต่างประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • ไทย-สหรัฐฯ
 • ไทย-จีน
 • ไทย-ญี่ปุ่น
 • ข้อเสนอนโยบายต่างประเทศในอนาคต