หนังสือทั่วไป
1158 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
391 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
62 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
59 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
58 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
38 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
299 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
  • พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียกับยุคสมัยนิกายพุทธตันตระ
  • ศิลปะพระพุทธรูป พระโพธิสัตต์ พระสงฆ์ องค์เคารพต่าง ๆ ของนิกายมหายานและพุทธตันตระ