หนังสือทั่วไป
159 หน้า : แผนที่
หนังสือทั่วไป
101 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง