หนังสือทั่วไป
242 หน้า : ภาพประกอบสี
    อนุสรณ์ในพระราชวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายธูป พยุงธรรม (โยมบิดาพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส ณ สุสานหลวง (เมรุด้านใต้) วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
อนุสรณ์ในพระราชวโรกาส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดฯ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ นายธูป พยุงธรรม (โยมบิดาพระญาณวโรดม วัดเทพศิรินทราวาส ณ สุสานหลวง (เมรุด้านใต้) วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537
หนังสือทั่วไป
583 หน้า
หนังสือทั่วไป
331 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.