หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
289 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่
หนังสือทั่วไป
276 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
    พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วันสิ้นพระชนม์
พิมพ์ในงานมหาสมณานุสรณ์ ครบ 50 ปี แต่วันสิ้นพระชนม์
หนังสือทั่วไป
115 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
362 หน้า : ภาพประกอบ ; 23 ซม.
    View TOC
TOC:
  • แนวความคิด ทฤษฎี และงานศึกษาที่เกี่ยวข้อง
  • วิวัฒนาการและแนวความคิดที่เกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของประเทศอังกฤษ
  • แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทย
  • บทสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.
หนังสือทั่วไป
368 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ
    วารสารประจำปีของสมาคมพระนักศึกษา - นักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี ฉบับปีที่ 10 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549
วารสารประจำปีของสมาคมพระนักศึกษา - นักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี ฉบับปีที่ 10 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2549
หนังสือทั่วไป
ช, 334 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
308 หน้า
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ภาพประกอบ