Search results

11 results in 0.03s

หนังสือ

หนังสือ

  เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  เนื้อหามุ่งสร้างความกระจ่างเเจ้งในการพัฒนาเเละความเป็นมาของการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะช่วยทำให้มโนทัศน์เรื่อง "การเเบ่งเเยกดินเเดน" มีบริบทอันถูกต้องขึ้นมาด้วย เเทนที่จะเป็นเรื่องเล่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยอำนาจรัฐเเละอุดมการณ์ของรัฐเเต่ฝ่ายเดียว จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด กล่าวได้ว่
เนื้อหามุ่งสร้างความกระจ่างเเจ้งในการพัฒนาเเละความเป็นมาของการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะช่วยทำให้มโนทัศน์เรื่อง "การเเบ่งเเยกดินเเดน" มีบริบทอันถูกต้องขึ้นมาด้วย เเทนที่จะเป็นเรื่องเล่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยอำนาจรัฐเเละอุดมการณ์ของรัฐเเต่ฝ่ายเดียว จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด กล่าวได้ว่
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • 1.การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
 • 2.สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • 3.กรอบคิดทิศทางและโจทย์สำคัญในการแก้ไขปัญหา
 • 4.ข้อเสนอแนะเชิงรุกต่อการแก้ไขที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี (ข้อเสนอหลัก 1-6 : ข้อเสนอรอง 7-9)
 • 5.บทสรุป : กุญแจสู่สันติภาพ