หนังสือทั่วไป
288 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
252 หน้า
หนังสือทั่วไป
150 หน้า : ภาพประกอบ
  เนื้อหามุ่งสร้างความกระจ่างเเจ้งในการพัฒนาเเละความเป็นมาของการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะช่วยทำให้มโนทัศน์เรื่อง "การเเบ่งเเยกดินเเดน" มีบริบทอันถูกต้องขึ้นมาด้วย เเทนที่จะเป็นเรื่องเล่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยอำนาจรัฐเเละอุดมการณ์ของรัฐเเต่ฝ่ายเดียว จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด กล่าวได้ว่
เนื้อหามุ่งสร้างความกระจ่างเเจ้งในการพัฒนาเเละความเป็นมาของการเมืองยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อที่จะช่วยทำให้มโนทัศน์เรื่อง "การเเบ่งเเยกดินเเดน" มีบริบทอันถูกต้องขึ้นมาด้วย เเทนที่จะเป็นเรื่องเล่าประดิษฐ์สร้างขึ้นมาโดยอำนาจรัฐเเละอุดมการณ์ของรัฐเเต่ฝ่ายเดียว จากที่ได้อภิปรายมาทั้งหมด กล่าวได้ว่
หนังสือทั่วไป
166 หน้า : ภาพประกอบ
  เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
เอกสารวิชาการส่วนบุคคล
หนังสือทั่วไป
80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
99 (15) หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • 1.การวิเคราะห์สภาพปัญหาและสาเหตุรากเหง้าของปัญหา
 • 2.สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • 3.กรอบคิดทิศทางและโจทย์สำคัญในการแก้ไขปัญหา
 • 4.ข้อเสนอแนะเชิงรุกต่อการแก้ไขที่ยั่งยืนด้วยสันติวิธี (ข้อเสนอหลัก 1-6 : ข้อเสนอรอง 7-9)
 • 5.บทสรุป : กุญแจสู่สันติภาพ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
474 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
ท, 304 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.