Search results

14 results in 0.03s

หนังสือ

  ชุดคู่มือท่องเที่ยว ลำดับที่ 7 ลัดเลาะจากกรุงเทพฯ ผ่านภาคใต้ของไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและเดินทางท่องเที่ยวมาเลเซีย 9 เมืองหลักและเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บเรื่องราว พร้อมเทคนิควิธีการเดินทางที่ครอบคลุม แนะนำแหล่งเที่ยว กิน ช้อป พร้อมแผนที่
ชุดคู่มือท่องเที่ยว ลำดับที่ 7 ลัดเลาะจากกรุงเทพฯ ผ่านภาคใต้ของไทยเข้าสู่ประเทศมาเลเซียและเดินทางท่องเที่ยวมาเลเซีย 9 เมืองหลักและเมืองสำคัญสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ผู้เขียนได้เก็บเรื่องราว พร้อมเทคนิควิธีการเดินทางที่ครอบคลุม แนะนำแหล่งเที่ยว กิน ช้อป พร้อมแผนที่
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ในโอกาสครบ 50 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550
หนังสือ

หนังสือ

หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • ประเทศมาเลเซีย อารยธรรมแห่งปลายคาบสมุทรมลายู
 • มาเลเซีย ยุคสมัยโบราณ
 • มาเลเซีย ยุคสมัยกลาง
 • มาเลเซีย ก่อนยุคสมัยปัจจุบัน
 • มาเลเซีย ยุคสมัยปัจจุบัน
 • ญี่ปุ่นแผ่อำนาจในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และหนทางแห่งอิสรภาพ
 • การเข้ามาของชนเชื้อสายจีนจากคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง คริสตศตวรรษที่ 20
 • ปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์ มาลายัน วิกฤตการณ์ มาลายัน
 • ความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ เหตุการณ์ 13 พฤษภาคม 1969
 • การแก้ปัญหาความขัดแย้งนโยบายเศรษฐกิจใหม่
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ
 • ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย : บทนำ
 • นโยบายต่างประเทศของมาเลเซียต่อไทย
 • นโยบายต่างประเทศของไทยต่อมาเลเซีย
 • ปัญหาและอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซีย
 • บทสรุป
หนังสือ

  View TOC
TOC:
 • บทนำ : ฟาตีเย๊าะกับชีวิตประจำวันของการค้าข้ามแดน
 • นักเรียนมานุษยวิทยาศึกษาตลาดปาดังเบซาร์
 • พื้นที่ชายแดน รอยต่อชาติพันธุ์และชีวิตประจำวันของการข้ามแดน
 • ปาดังเบซาร์ : เมืองการค้าชายแดน
 • คนข้ามแดนที่ปาดังเบซาร์
 • ชีวิตประจำวันของการค้าข้ามแดน
 • พื้นที่ชีวิตที่ตลาดปาดังเบซาร์มาเลเซียกับปฏิบัติการทางการค้าข้ามแดน
 • เสื้อผ้ากับการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมของชนชายแดนมาเลเซีย
 • บทสรุป : การเกิดขึ้นของพื้นที่ชีวิตในตลาดปาดังเบซาร์ไทย-มาเลเซียกับการทบทวนความทรงจำของผู้เขียน