CL13
146 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
CL13
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
CL14
91 เล่ม ; 22 ซม.
  มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525
Note: มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พิมพ์เนื่องในวโรกาสครบ 200 ปี แห่งพระราชวงศ์จักรี กรุงรัตนโกสินทร์ พุทธศักราช 2525
CL14
45 เล่ม ; 24 ซม.
  รัฐบาลจักพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2557
Note: รัฐบาลจักพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตประธานคณะกรรมการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2557
CL14
45 เล่ม ; 27 ซม. (ปกแข็ง)
  ตู่พระไตรปิฎกชั้น 3
Note: ตู่พระไตรปิฎกชั้น 3
CL14
91 เล่ม ; 21 ซม. (ปกแข็ง)
  ตู้พระไตรปิฎกชั้น 3
Note: ตู้พระไตรปิฎกชั้น 3
CL13
95 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
100 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
243 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
CL13
152 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.