CL13
146 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
 • บทเกริ่นนำ
 • เป้าหมาย
 • ผลการปฏิบัติงานปีที่ 1
 • บทวิเคราะห์
 • บทสรุป
 • ภาคผนวก
CL13
96 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพ บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมบทบาท และการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริม การใช้ประโยขน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • ยุทธศาสตร์ที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
CL13
95 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยพะเยา
 • ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
 • ส่วนที่ 3 ภาพกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
CL13
136 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ข้อมูลทั่วไป
 • ผลการดำเนินงาตามประเด็นยุทธศาสตร์
 • สารสนเทศและสถิติ ปีการศึกษา 2559
 • กิจกรรมสำคัญในรอบปี 2560
CL13
120 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
CL13
84 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
144 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.
CL13
163 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
288 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 23 ซม.
CL13
76 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
CL13
148 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี, กราฟ ; 28 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารจากผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
 • เป้าประสงค์ กลยุทธ์
 • โครงสร้างปัจจุบันของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 1 คณะผู้บริหาร
 • Part 2 ผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
 • Part 3 บทความของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 4 ภาพรวมหนี้สาธารณะปีงบประมาณ 2559
 • Part 5 งบการเงินของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 • Part 6 ประมวลภาพกิจกรรม
 • Part 7 ทำเนียบผู้บริหาร
CL13
322 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.