CL13
78 หน้า : ภาพประกอบสี, กราฟ ; 29 ซม. + 1 ซีดีรอม
CL13
128 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • อำนาจและหน้าที่
 • เป้าประสงค์
 • โครงสร้่างและการบริหารสำนักงาน
 • โครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • คณะกรรมการ สกสค. และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
 • วิสัยทัศน์
 • พันธกิจ
 • ยุทธศาสตร์
 • ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
CL13
104 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบสี, กราฟ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 สารปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สารเลขาคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
 • ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป
 • ส่วนที่ 3 ผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • แผนยุทธศาสตร์
 • แผนภูมิความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
 • ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ส่วนที่ 4 บทความด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
 • สถานการณ์น้ำตาลทรายโลก
 • สถานการณ์อ้อยและน้ำตาลทรายของไทย
 • ปริมาณการผลิดอ้อย น้ำตาลทราย และประสิทธิภาพการผลิต
 • อุตสาหกรรมชีวภาพจากอ้อย สถานการณ์เอทานอล
 • เทคโนโลยีความแม่นยำสูงที่เกี่ยวข้องการจัดการไร่อ้อยอัจฉริยะ
 • ส่วนที่ 5 กิจกรรมสำคัญในรอบปีงบประมาณ พงศ. 2560
 • พิธีมอบรางวัลชาวไร่อ้อยดีเด่นและโรงงานน้ำตาลดีเด่น ปี 2560
 • กิจกรรมอื่น ๆ ในรอบปีของ สอน.
 • ส่วนที่ 6 รายงานทางการเงินรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • งบแสดงฐานะการเงิน
 • งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
 • หมายเหตุประกอบงบการเงิน
CL13
317 หน้า : ภาพประกอบสี ; 24 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 2 ผลการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียน พร้อมข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่เสนอต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 4 ความร่วมมือของหน่วยงานในการชี้แจงข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน
 • ส่วที่ 5 ผลการดำเนินงานด้านจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ส่วนที่ 6 ผลการดำเนินงานด้านการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 • ส่วนที่ 7 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • ส่วนที่ 8 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
CL13
162 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่ 1 ข้อมูลภาพรวมของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ส่วนที่ 2 ผลการปฏิบัติราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • ส่วนที่ 3 ภาคผนวก
CL13
69 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
CL13
72 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • สารอธิบดีกรมการค้าภายใน
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • ผู้บริหารกรมการค้าภายใน
 • อำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์กรมการค้าภายใน
 • ยุทธศาสตร์กรมการค้าภายใน
 • โครงสร้างกรมการค้าภายใน
 • การบริหารราชการกรมการค้าภายใน
 • อัตรากำลัง
 • งบประมาณร่ายจ่าย
 • ผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมการค้าภายใน
 • ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในรอบปี
 • รายงานผลการปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
 • "ธงฟ้าประชารัฐ" ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
 • การส่งเสิรมตลาดสินค้าอินทรีย์
 • กฎหมายการแข่งขันทางการค้า
 • หมุ่บ้านทำมาค้าขาย...สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจท้องถิ่น
 • งบแสดงฐานะทางการเงิน
 • งบปสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 • งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 • กิจกรรมเพื่อสังคม
CL13
567 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
CL13
151 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • การปราบปรามยาเสพติด
 • การบำบัดรักษายาเสพติด
 • การป้องกันยาเสพติด
 • การบริหารจัดการ
 • การพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
 • การพัฒนาบุคลากร
CL13
106 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ส่วนที่หนึ่ง บทนำ
 • ส่วนที่สอง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
 • ส่วนที่สาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พงศ. ๒๕๓๙
 • ส่วนที่สี่ ภาคผนวก
CL13
200 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร
 • บทที่ 2 อัตลักษณ์ไทยใต้เงื้อมเงาพนัน
 • บทที่ 3 การพนันในพื้นที่พิเศษข้ามเขตรัฐชาติ
 • บทที่ 4 "ชุมชน" การพนันในวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 • บทที่ 5 "หยุดพนัน" แสงสว่างปลายอุโมงค์