หนังสือทั่วไป
498 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
230 p.
หนังสือทั่วไป
201 p.
หนังสือทั่วไป
115 p. : illus.
หนังสือทั่วไป
108 p. : col.illus.
หนังสือทั่วไป
xviii, 402 p. ; 23 Cm.
    ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดีย: จากศากยมุนีถึงต้นมหายาน
ประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาในอินเดีย: จากศากยมุนีถึงต้นมหายาน
หนังสือทั่วไป
323 p.
หนังสือทั่วไป
296 p. : col. ill. ; 22 cm.

Prince Goodspeaker / 1995

หนังสือทั่วไป
265 p. : col.illus.
หนังสือทั่วไป
164 p.
หนังสือทั่วไป
314 p. : ill.
หนังสือทั่วไป
221 p.