หนังสือทั่วไป
200 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
    View TOC
TOC:
  • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย"
  • พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัชด้านข้าวและชาวนา
  • ย้อนรอยเสด็จพระราชดำเนินในพระราชกรณียกิจด้านข้าว
  • น้อมนำคำสอน "พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย
  • บรรณานุกรม