หนังสือทั่วไป
174 หน้า
หนังสือทั่วไป
(2), 104 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
480 หน้า
หนังสือทั่วไป
214 หน้า
หนังสือทั่วไป
240 หน้า
หนังสือทั่วไป
624 หน้า
หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • โครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • บทเฉพาะกาล
 • กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
223 หน้า : ตาราง ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 จากคำพยากรณ์บ้านเมืองและพระมหากษัตริย์สู่การทำนาย ยุคชาววิไล
 • บทที่ 2 คำพยากรณ์ ๑๐ ยุค และคำพยากรณ์ ๑๒ รัชกาล ที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับยุคชาววิไล ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑๐
 • บทที่ ๓ ถอดรหัสคำทำนาย ไทยจะเข้าสู่ยุคชาววิไลในรัชสมัยแผ่นดินรัชกาลที่ ๑๐ ได้อย่างไร
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ตาราง ; 24 ซม.
สารนิพนธ์
(ก-ซ) 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ฉบับอัดสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) การบริหารการศึกษา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.