หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
นวนิยาย
264 หน้า

มนุษย์ / 2540

นวนิยาย
527 หน้า
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ

ไฟ / 2540

นวนิยาย
267 หน้า