นวนิยาย
264 หน้า

มนุษย์ / 2540

นวนิยาย
527 หน้า

ไฟ / 2540

นวนิยาย
267 หน้า