หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
181 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(6), 308 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
56 หน้า : ภาพประกอบสี

บายศรี / 2540

หนังสือทั่วไป
91 หน้า
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
547 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
277 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
211 หน้า ; 22 ซม.
หนังสือทั่วไป
214 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
291 หน้า : ภาพประกอบ