หนังสือทั่วไป
177 หน้า
หนังสือทั่วไป
351 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
238 หน้า
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ, กราฟ
หนังสือทั่วไป
329หน้า
หนังสือทั่วไป
174 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
188 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
246 หน้า
หนังสือทั่วไป
144 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
127 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
366 หน้า
หนังสืออ้างอิง
190 หน้า : ภาพประกอบ ; 28 ซม.
    ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครบ 90 ปี
ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่ธนาคารไทยพาณิชย์ครบ 90 ปี
หนังสือทั่วไป
336 หน้า
หนังสือทั่วไป
230 หน้า

BASIC ENGISH BOOK 2 / 2540

หนังสือทั่วไป
132 หน้า
หนังสือทั่วไป
247 หน้า
หนังสือทั่วไป
288 หน้า
หนังสือทั่วไป
224 หน้า

ENGLISH GRAMMAR 1 / 2540

หนังสือทั่วไป
70 หน้า

ENGLISH GRAMMAR 2 / 2540

หนังสือทั่วไป
65 หน้า
หนังสือทั่วไป
342 หน้า
หนังสือทั่วไป
408 หน้า

Grammar / 2540

หนังสือทั่วไป
233 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
239 หน้า
หนังสือทั่วไป
471 หน้า : ภาพประกอบ

My English / 2540

หนังสือทั่วไป
299 หน้า
หนังสือทั่วไป
194 หน้า ; 21 ซม.

Practical English / 2540

หนังสือทั่วไป
287 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า ; 21 ซม.

Tenses / 2540

หนังสือทั่วไป
146 หน้า

The New Road 1 / 2540

หนังสือทั่วไป
432 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า
นวนิยาย
182 หน้า : ภาพประกอบ

Words and Grammar / 2540

หนังสือทั่วไป
176 หน้า

world of english I / 2540

หนังสือทั่วไป
212 หน้า

world of english II / 2540

หนังสือทั่วไป
224 หน้า
หนังสือทั่วไป
163 หน้า
หนังสือทั่วไป
291 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม