หนังสือทั่วไป
167 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หนังสือทั่วไป
212 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
47 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่
    ประกอบนิทรรศการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ-
Note: ประกอบนิทรรศการพิเศษ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ-

100... 2541

หนังสือทั่วไป
328 หน้า
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
158 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
208 หน้า
หนังสือทั่วไป
334 หน้า
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
175 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
295 หน้า
หนังสือทั่วไป
296 หน้า