หนังสือทั่วไป
147 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
124 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
สารนิพนธ์
(ก-ช) 117 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.
  ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
ฉบับอัตสำเนา, สารนิพนธ์ (ศน.ม) พุทธศาสนาและปรัชญา--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2549
วิทยานิพนธ์
(1-19) 133 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(คบ.ม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(คบ.ม)--มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,2549
สารนิพนธ์
(ก-ญ) 117 หน้า ; 30 ซม.
  ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,สารนิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย,2549
หนังสือทั่วไป
84 หน้า
หนังสือทั่วไป
327 หน้า ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
266 หน้า
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๓/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
128 หน้า ; 30 ซม.
  สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
สิ่งพิมพ์ สกศ. อันดับที่ ๕๔/๒๕๔๙
หนังสือทั่วไป
122 หน้า ; 30 ซม.