หนังสือทั่วไป
272หน้า
หนังสือทั่วไป
159 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสืออ้างอิง
286 หน้า
    คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ จัดพิมพ์เนื่องในการฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชา (19 ธันวาคม 2548-19 ธันวาคม 2549)
Note: คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมไทย-กัมพูชา กรมสารนิเทศ กระทรวงต่างประเทศ จัดพิมพ์เนื่องในการฉลองครบรอบ 55 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-กัมพูชา (19 ธันวาคม 2548-19 ธันวาคม 2549)
หนังสือทั่วไป
292 หน้า
หนังสือทั่วไป
134 หน้า
หนังสือทั่วไป
64 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
247หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
343หน้า ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
407 หน้า
หนังสือทั่วไป
172 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
328 หน้า
หนังสือทั่วไป
263 หน้า : ภาพประกอบ