นวนิยาย
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
145 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
118 หน้า : ภาพประกอบ 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
302 หน้า
หนังสือทั่วไป
102 หน้า : ภาพประกอบ
สารนิพนธ์
(ก-ฌ) 86 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(ศน.ม)--มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย,2549
หนังสือทั่วไป
234 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
216 หน้า
หนังสือทั่วไป
152 หน้า
หนังสือทั่วไป
306 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
358 หน้า : ภาพประกอบ