วารสาร
241 หน้า : กราฟ, แผนภูมิ ; 26 ซม.
  ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
Note: ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 มกราคม - มิถุนายน 2561 เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citatin Index (TCI) Centre) จัดอยู่ในกลุ่ม 1 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2562
TOC:
 • ความต้องการมีบุตรในอนาคต : หลักฐานเชิงประจักษ์จากสตรีที่สมรสในประเทศไทย
 • การบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเทศบาลพระนครศรีอยุธยาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์
 • การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรือนและความอยู่ดีมีสุขระดับปัจเจกบุคคล : กรณีศึกษาผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา
 • ปัจจัยการธำรงรักษาที่มีผลต่อการคงอยู่ของคนเก่งใน บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
 • การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม : กรณีศึกษาพื้นที่การปลูกทุเรียน จังหวัดนนทบุรี
 • การพัฒนาหลักสูตรสำหรับเด็กเร่ร่อนจังหวัดเชียงราย
 • ปัจจัยที่มีผลต่อการป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 • กิจกรรมและเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • การบริหารจัดการชุทชนเพื่อการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลผลิตข้าวของเกษตรกรชานเมือง : กรณีศึกษาบริเวณคลองหกวา
 • วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจอเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง
 • ปัจจัยทำนายการคลอดก่อนกำหนดของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี
 • ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางการศึกษาที่สะท้อนอัตลักาณ์ของมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ
 • รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ : โมเดลโค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงสมการกำลัง 2 ลำดับที่ 2
หนังสืออ้างอิง
216 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม. + 1 ซีดีรอม
  View TOC
TOC:
 • ภาคที่ 1 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระเกียรติคุณ
 • ภาคที่ 2 การจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติ
 • ภาคที่ 3 การถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ และการประกอบศาสนพิธีถวายเป็นพระราชกุศล
 • ภาคที่ 4 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
หนังสืออ้างอิง
270 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • ตอนที่ 1 ครูยุคใหม่ใส่ใจนวัตกรรม
 • ตอนที่ 2 นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
 • ตอนที่ 3 นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์ - ตอนที่ 4 นวัตกรรมประภทวิธีสอน/รูปแบบการสอน/เทคนิคการสอน
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปของวิชาสังคมศึกษา
 • บทที่ 2 สื่อการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา
 • บทที่ 3 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • บทที่ 4 แนวทางในการจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม
 • บทที่ 5 แนวทางในการจัดการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์
 • บทที่ 6 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
 • บทที่ 7 แนวทางในการจัดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์
หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร
 • บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการประเมิน
 • บทที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 4 แนวทางการประเมินหลักสูตรตามช่วงระยะเวลา - บทที่ 5 รูปแบบการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 6 เครื่องมือในการประเมินหลักสูตร
 • บทที่่ 7 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 8 สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 9 การนำเสนอข้อมูลการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 10 แนวทางการรายงานผลการประเมินหลักสูตร
 • บทที่ 11 ตัวอย่างการประเมินหลักสูตร
หนังสือทั่วไป
165 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • แนวคิดเกี่ยวกับการสอนเขียนสร้างสรรค์ในชั้นประถมศึกษา
 • การเขียนสร้างสรรค์คืออะไร
 • ทำไมต้องมีการสอนเขียนสร้างสรรค์
 • แนวทางในการสอนเขียนสร้างสรรค์
 • หลักการจัดกิจกรรมในการสอนเขียนสร้างสรรค์
หนังสือทั่วไป
159 หน้า ; 21 ซม.
  โครงการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับที่ 12
Note: โครงการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ภาควิชาต่าง ๆ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับที่ 12
TOC:
 • บทที่ 1 การรับภาษาที่หนึ่งและการรับภาษาที่สอง
 • บทที่ 2 บทบาทของไวยากรณ์สากลกับการรับภาษา
 • บทที่ 3 ปัญหาการแปรของหน่วยคำและโครงสร้างในภาษที่สอง : ไวยากรณ์สากลและแนวคิดการอธิบายสาเหตุของปัญหา
 • บทที่ 4 สมมติฐานการผันคำระดับพื้นผิวที่หายไป Missing Surface Inflection Hypothesis กับการอธิบายสาเหตุปัญหาการแปรในภาษาที่สอง
 • บทที่ 5 สมมติฐานลักาณ์แสดงหน้าที่ที่ล้มเหลว Failed Functional Features Hypothesis กับการอธิบายสาเหตุปัญหาการแปรในภาษาที่สอง
 • บทที่ 6 การวิจัยปัญหาการแปรหน่วยคำและโครงสร้างในภาษาที่สอง : ประเด็นวิจัยร่วมที่อธิบายโดยต่างสมมติฐาน
 • บทที่ 7 บทสรุป ทางเลือกสมมติฐานกับการอธิบายปัญหากาแปรในภาษาที่สอง
หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  โครงการผลิตหนังสือและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2561
Note: โครงการผลิตหนังสือและตำรา ประจำปีงบประมาณ 2561
TOC:
 • ความเป็นมาบนถนนสุขุมวิท
 • พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ย่านสุขุมวิท
 • สังคมนานาชาติพันธุ์ของกรุงเทพมหานคร
 • พหุนิยมทางจริยธรรมของสาวอโกโก้ในซอยคาวบอย
 • พหุเทวนิยมท่ามกลางสี่แยกทุนนิยมในมหานครกรุงเทพ
 • พื้นที่เมืองกับการดำรงอยู่ของร่างทรงเพศที่ 3
CL13
200 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ชีวิตเสี่ยงพนัน จะป้องกันเยาวชนอย่างไร
 • บทที่ 2 อัตลักษณ์ไทยใต้เงื้อมเงาพนัน
 • บทที่ 3 การพนันในพื้นที่พิเศษข้ามเขตรัฐชาติ
 • บทที่ 4 "ชุมชน" การพนันในวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 • บทที่ 5 "หยุดพนัน" แสงสว่างปลายอุโมงค์
หนังสือทั่วไป
252 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 26 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 2 คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
 • บทที่ 3 การเตรียมการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 4 การตรวจประเมินในพื้นที่
 • บทที่ 5 การจัดเตรียมรายงานการตรวจประเมิน
 • บทที่ 6 การประเมินและพัฒนาผู้ตรวจประเมิน
 • บทที่ 7 การจัดการสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 • บทที่ 8 การขอการรับรองการตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • บทที่ 9 การรับรองหน่วยงานตรวจประเมินในประเทศไทย
 • บทที่ 10 การเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน
วารสาร
241 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 27 ซม.
  ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561
Note: ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2561
TOC:
 • บทความปริทัศน์ การประยุกต์ใช้งานแมทแลป
 • บทความวิจารณ์หนังสือ บทความวิจารณ์หนังสือ MON MONT BLANC : หันซ้ายก็ภูผา หันขวาก็ภูเขา
 • บทความวิจัย กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยวิธีการเรียนแบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับการเรียนแบบโครงงานเป็นฐาน
 • กายนคร : นิเวศวัฒนธรรมเมืองโบราณสุโขทัยพุทธศตวรรษที่ 19-20
 • การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง การจัดการสารสนเทศสำหรับนักเรียนช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องโลกและอวกาศ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 • การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เรื่อง การเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทุนวัฒนธรรม ตลาดโบราณ อ.ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย
 • การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเริ่มใหม่เชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน
 • การวิเคราะห์ตัวประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมนมพร้อมดื่มจังหวัดสระแก้ว
 • การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณฐาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เรื่องความน่าจะเป็น
 • การศึกษาความสามารถในการพิสูจน์ทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวนเรื่องวงกลม
 • การศึกษาแนวทางด้านการยศาตร์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกระดูก และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลำปาง
 • การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาในการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเคอร์เพื่อการออกแบบโดยใช้ห้องเรียนอัจฉริยะของนักศึกษาระดับปริยญาตรี สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • บทเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตแบบสอนเสริม วิชาระบบเคเบิลทีวี
 • ปัจจัยเชิงเหตุที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์การของวิศวกรรมเจนเนอเรชั้นวายในรัฐวิสาหกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมไทย
 • ปัจจัยที่่ส่งผลต่อการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต 2
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 • รูปแบบสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • ศึกษาออกแบบอัตลักษณ์การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อใช้เป็นเป็นแนวทางการออกแบบสื่อเชิงพาณิชย์
 • พฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขาวที่เป็นผลจากปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
 • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ร่วมกับแผนที่ออนไลน์สำหรับจัดเก็บข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 • การส่งเสริมผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเทคนิคการแก้ปัญหาสี่ขั้นจอนของโลยาและหมวดหมู่ทางพฤติกรรมของซอนเฟลต์
 • ความท้าทายของการสอนชั้นเรียนขนาดใหญ่ในรายวิชาความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสิ่งแวดล้อมของการเรียนแบบผสมผสาน
 • ความต้องการพูดสื่อสารทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมอาหาร
 • บทความวิชาการ เครื่องดื่มโพรไบโอติกจากพืช : ทางเลือกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
 • แบบจำลององค์ประกอบของการจัดการนักศึกษาสัมพันธ์อัจฉริยะ