หนังสือทั่วไป
95 หน้า ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
115 หน้า : ภาพประปอบ ; 19 ซม.