หนังสือทั่วไป
183 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
400 หน้า : ดรรชนี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
182 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
140 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
427 หน้า
หนังสือทั่วไป
283 หน้า ; 21 ซม.

ปัญญา / 2542

หนังสือทั่วไป
384 หน้า
หนังสือทั่วไป
110 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
Note: พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
หนังสือทั่วไป
347 หน้า
หนังสือทั่วไป
96 หน้า
หนังสือทั่วไป
507 หน้า : ภาพประกอบ