หนังสือทั่วไป
197 p.
หนังสือทั่วไป
170 หน้า
หนังสือทั่วไป
190 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
168 หน้า ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวกับการศึกษา
 • โครงสร้างของกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • บทเฉพาะกาล
 • กฎหมายที่จะต้องตราขึ้นตามบทบัญญัติของพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • บรรณานุกรม
 • ภาคผนวก
หนังสือทั่วไป
326 หน้า
หนังสือทั่วไป
361 หน้า
หนังสือทั่วไป
231 หน้า
หนังสืออ้างอิง
(ก-ญ) 129 หน้า
  รายงานการวิจัย โครงการเงินทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2541 ระดับท้องถิ่น ประเภททั่วไป เขตการศึกษา 12
รายงานการวิจัย โครงการเงินทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2541 ระดับท้องถิ่น ประเภททั่วไป เขตการศึกษา 12
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
191 หน้า
หนังสือทั่วไป
142 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
351 หน้า